Kungörelse (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1964-11-20
Ändring införd
SFS 1964:680 i lydelse enligt SFS 1992:608
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  När länsstyrelsen förordnar särskild förrättningsman att upptaga protest enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) skall i förordnandet angivas den eller de kommuner eller eljest det område där den förordnade äger upptaga protest.

[S2]Länsstyrelsen skall föra förteckning över förordnanden som avses i första stycket. Förteckningen skall innehålla uppgift om förrättningsmans namn och adress samt det område förordnandet avser. Förordning (1977:833).

2 §  Det åligger förrättningsmannen att efter framställning upptaga protest av växel eller check.

[S2]När protest upptages, skola bestämmelserna i 89 och 90 §§växellagen eller 67 och 68 §§checklagen iakttagas noggrant.

3 §  Vad som förekommit vid protest skall omedelbart antecknas i protokoll i enlighet med bestämmelserna i 91 § växellagen och 69 § checklagen.

[S2]Växeln eller checken skall, sedan den försetts med bevis om protesten, jämte avskrift av protokollet tillhandahållas sökanden.

[S3]Protokoll skall förvaras på betryggande sätt och hållas tillgängligt för envar som önskar taga del därav.

[S4]När förordnandet upphör, skola förrättningsmannens protokoll överlämnas till länsstyrelsen.

4 §  För varje växel- eller checkprotest får förrättningsmannen ta ut ersättning med samma belopp som gäller för avgiftsklass 1 i 10 § avgiftsförordningen (1992:191). I beloppet ingår inte mervärdesskatt som belöper på uppdrag att ta upp sådana protester.

[S2]För kopia av protokoll när kopian utfärdas utan samband med en förrättning får ersättning tas ut med tio kronor.

[S3]Ersättning för resa betalas enligt de grunder som länsstyrelsen fastställer.

[S4]Ersättningen skall antecknas på den kopia av protokoll som tillställs sökanden. På begäran skall lämnas särskilt kvitto. Förordning (1992:608).

5 §  Länsstyrelsen skall tillse att förrättningsmannen fullgör sina skyldigheter enligt växellagen och checklagen samt denna kungörelse.

Ändringar

Kungörelse (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

Ändring, SFS 1968:548

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1973:498

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1976:692) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1977:833) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1980:903) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1987:9) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-03-01

Förordning (1992:608) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-07-01