Upphävd författning

Kungörelse (1964:754) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 november 1908 (nr 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1964-11-27
Ändring införd
SFS 1964:754
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med stöd av 19 § förordningen den 6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper, funnit gott förordna som följer.
1 § Har den som förvärvat överlåtelsestämpel icke tagit den i anspråk för avsett ändamål och beräknar han att den ej heller kommer till användning inom en nära framtid, äger han av poststyrelsen återfå erlagt belopp mot att stämpeln avlämnas.

2 §  Har överlåtelsestämpel blivit obrukbar för sitt ändamål, satts på felaktigt utfärdad avräkningsnota eller använts oriktigt, skall bankinspektionen förordna om utbyte av stämpeln eller återbetalning av erlagt belopp mot att stämpeln avlämnas.

[S2]Om beslut enligt första stycket skall bankinspektionen omgående underrätta poststyrelsen. Därvid skall bifogas den stämpel som utbytet eller återbetalningen avser.

Det ankommer på poststyrelsen att verkställa bankinspektionens beslut enligt första stycket.
3 § Utbytta överlåtelsestämplar och sådana inlösta stämplar som äro obrukbara skola förstöras av poststyrelsen.

4 §  Den i 17 § stämpelkungörelsen den 29 oktober 1964 (nr 619) föreskrivna skyldigheten för poststyrelsen att lämna kontrollstyrelsen uppgift om värdet av utlämnade stämpelmärken och beloppet av influtna stämpelmedel samt redogörelse över förvaltningen av stämpelmärken och stämpelmedel skall omfatta även överlåtelsestämplar och uppbörd genom försäljning av sådana stämplar.

5 §  De medel som inflyta genom försäljning av överlåtelsestämplar skall poststyrelsen redovisa till statsverket för varje månad i den ordning som är föreskriven för postverkets övriga uppbörd av stämpelmedel.

6 §  Närmare bestämmelser om försäljning av överlåtelsestämplar samt om uppbörd och redovisning av därvid influtna stämpelmedel meddelas av poststyrelsen. I övrigt meddelar bankinspektionen de föreskrifter som fordras för tillämpning av förordningen angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper samt av denna kungörelse.

Ändringar

Kungörelse (1964:754) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 6 november 1908 (nr 129) angående en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.