Upphävd författning

Kungörelse (1964:886) om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen);

Departement
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1964-12-11
Ändring införd
SFS 1964:886 i lydelse enligt SFS 1990:1251
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
1 § har upphävts genom förordning (1967:641).
2 § har upphävts genom förordning (1967:641).

3 §  Skattemyndigheten sänder till riksarkivet avskrift av mantalslängderna senast före utgången av tionde året efter mantalsåret. Längderna skall vara försedda med anteckning om dagen för beslut om ändring av mantalsskrivning. De skall vara bundna och folierade samt försedda med ryggetikett och med koder eller register över kommuner och församlingar.

[S2]Skattemyndigheten lämnar därjämte till riksarkivet på medium för automatisk databehandling en kopia av skattelängderna och fastighetslängderna inom tid som riksarkivet bestämmer. Förordning (1990:1251).

4 § har upphävts genom förordning (1988:419).
5 § har upphävts genom förordning (1988:419).
6 § har upphävts genom förordning (1988:419).
7 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
8 § har upphävts genom förordning (1988:419).
9 § har upphävts genom förordning (1988:419).
10 § har upphävts genom förordning (1988:419).
11 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
12 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
13 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
14 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
15 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
16 § har upphävts genom förordning (1981:1173)
17 § har upphävts genom förordning (1971:472).
18 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

19 §  Redovisningsräkning över medel som tillkommer kommuner, landstingskommuner, församlingar, pastorat eller andra kyrkliga samfälligheter och som enligt 1 § första stycket uppbördslagen (1953:272) ingår i den allmänna uppbörden upprättas för kalenderår.

[S2]Redovisningsräkning över medel som tillkommer kommuner, landstingskommuner, församlingar, pastorat eller andra kyrkliga samfälligheter och som enligt föreskrift av regeringen uppbärs i samband med den allmänna uppbörden eller som uppbärs av skattemyndigheten i särskild ordning upprättas likaledes för kalenderår.

[S3]Redovisningsräkning enligt första eller andra stycket för ett visst år avlämnas av skattemyndigheten till vederbörande kommun, landstingskommun, församling, pastorat eller annan kyrklig samfällighet i två exemplar senast den 8 mars följande år. Ett exemplar, försett med intyg om räkningens mottagande, återställs och sänds av skattemyndigheten senast den 30 april till riksskatteverket. Förordning (1990:1251).

20 § har upphävts genom förordning (1988:419).
21 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
22 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
23 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
24 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
25 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
26 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
27 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
28 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
29 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
30 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
31 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
32 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
33 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
34 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
35 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
36 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
37 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
38 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
39 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
40 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
41 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
42 § har upphävts genom förordning (1981:1173).
43 § har upphävts genom förordning (1981:1173).

44 §  Riksskatteverket meddelar de föreskrifter och fastställer formulär till de blanketter som behövs för tillämpningen av denna kungörelse, om inte annat följer av 3 §. Förordning (1981:1173).

45 § har upphävts genom förordning (1980:946).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1964:886) om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelse)

Ändring, SFS 1966:579

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 8, 10, 43 §§

Ändring, SFS 1967:641

  Omfattning
  upph. 1, 2 §§; ändr. 3, 9, 12, 25, 32 §§

Ändring, SFS 1971:472

  Omfattning
  upph. 17 §; ändr. 3, 12, 19, 25, 32 §§

Ändring, SFS 1971:773

  Omfattning
  ändr. 3 §

Ändring, SFS 1975:896

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1980:946) om ändring i kungörelsen (1964:886) om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen)

  Omfattning
  upph. 45 §; ändr. 10, 44 §§

Förordning (1981:1173) om ändring i kungörelsen (1964:886) om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen)

  Omfattning
  upph. 7, 11-16, 18, 21-43 §§; ändr. 3-6, 8-10, 19, 20, 44 §§; omtryck

Förordning (1986:319) om ändring i kungörelsen (1964:886) om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. De nya bestämmelserna tillämpas i fråga om skattelängder som avser 1979 och senare års taxeringar samt i fråga om fastighetslängder som avser 1981 och senare års taxeringar.
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:1353) om ändring i kungörelsen (1964:886) om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.
  Äldre bestämmelser i 3 § gäller fortfarande i fråga om mantals-, skatte- och fastighetslängder som förvaras hos länsstyrelsen.
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 6, 8, 10, 19, 20 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1988:419) om ändring i kungörelsen (1964:886) om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen)

  Omfattning
  upph. 4-6, 8-10, 20 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1990:1251) om ändring i kungörelsen (1964:886) om medelsförvaltningen i länen (medelsförvaltningskungörelsen)

Omfattning
ändr. 3, 19 §§
Ikraftträder
1991-01-01

Ändring, SFS 1993:1233

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.
  Genom förordningen upphävs kungörelsen (1964:886) om medelsförvaltningen i länen. Bestämmelserna i 3 § nämnda kungörelse skall dock fortfarande gälla i fråga om
  1. mantalslängderna till och med mantalsåret 1991,
  2. skattelängderna till och med taxeringsåret 1992,
  3. fastighetslängderna till och med taxeringsåret 1993.
  Omfattning
  upph.