Upphävd författning

Kungörelse (1965:119) om utövande av tillsyn över vissa kronohemman, m.m.;

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1965-05-14
Ändring införd
SFS 1965:119
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Uppgift som åligger kronobetjänte, kronofogde eller länsman enligt 27 kap. 1 § byggningabalken, kungl. brevet den 5 februari 1808 och kammarkollegiets kungörelse den 29 februari 1808 skall i stället åvila av länsstyrelsen förordnad lämplig person.

2 §  För syn av sådan kronan tillhörig fast egendom som innehaves av enskild med s.k. stadgad åborätt utgår av allmänna medel dagarvode med sextio kronor för varje förrättningsdag, inberäknat resdag, samt resekostnadsersättning och traktamente enligt rese- och traktamentsklass B i allmänna resereglementet. Dagarvode utgår dock ej för särskild resdag, när mindre än åtta timmar av dagtid tagits i anspråk för resan.

[S2]För fullgörande i övrigt av tillsynsuppgift enligt 1 § utgår arvode med sextio kronor för dag, för vilken arvode icke erhålles enligt första stycket.

3 §  Ersättning, som länsstyrelsen utbetalat, skall stanna på statsverket.

Ändringar

Kungörelse (1965:119) om utövande av tillsyn över vissa kronohemman, m.m.

Förordning (1999:928) om upphävande av kungörelsen (1965:119) om utövande av tillsyn över vissa kronohemman, m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:176, Prop. 1998/99:38, Bet. 1998/99:KU18
Omfattning
upph.