Upphävd författning

Biskopsvalsförordning (1965:486)

Version: 1992:1097

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1965-06-30
Ändring införd
SFS 1965:486 i lydelse enligt SFS 1992:1097
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  När en tjänst som ärkebiskop, biskop eller biträdande biskop blir ledig, skall domkapitlet genast anmäla detta hos regeringen. Förordning (1990:904).

2 §  Sedan regeringen förordnat om biskopsval, skall domkapitlet vidtaga förberedande åtgärder för valet.

[S2]Valet äger rum under domkapitlets inseende. Förordning (1977:935).

3 §  Annat biskopsval än val av ärkebiskop förrättas inom tre månader från den dag då regeringen förordnade om valet.

[S2]Valet bör börja samtidigt på valdagen i stiftets samtliga kontrakt. Förordning (1990:904).

4 §  Förrättas elektorsval av kyrkoråd eller församlingsdelegerade, gälla förordningens bestämmelser om kyrkofullmäktiges ordförande i stället kyrkorådets eller församlingsdelegerades ordförande. Förordning (1992:1097).

5 § har upphävts genom förordning (1990:904).

6 §  Domkapitlets kungörelse om valet skall innehålla uppgifter om tiden för biskopsvalet, senaste dagen för elektorsvalet och om vilka åtgärder i övrigt som skall vidtas inom stiftet med anledning av valet. Förordning (1992:1097).

7 §  Domkapitlet skall skicka kungörelsen till

 • stiftsstyrelsens ledamöter,
 • kyrkofullmäktiges ordförande i varje pastorat,
 • kontraktsprosten i varje kontrakt.

[S2]Vid ärkebiskopsval skall kungörelsen dessutom skickas till

8 §  Domkapitlet skall tillställa varje kontraktsprost förteckning över de röstberättigade prästerna i kontraktet.

Val av elektorer

9 §  Samtidigt som kungörelse om biskopsvalet utfärdas skall domkapitlet underrätta kyrkofullmäktiges ordförande om det antal elektorer som skall utses i pastoratet. Antalet beräknas med hänsyn till förhållandena den dag då kungörelsen utfärdas.

10 § har upphävts genom förordning (1992:1097).

11 §  Inträffar före elektorsvalet sådan ändring att beräkningen av antalet elektorer rubbas, skall domkapitlet genast underrätta kyrkofullmäktiges ordförande om detta.

12 §  Protokoll över elektorsval justeras genast.

[S2]Underrättelse om utgången av valet tillställes så snart som möjligt och senast den dag domkapitlet bestämmer de valda, domkapitlet och kontrakts- prosten i kontraktet genom utdrag av protokollet.

[S3]Av protokollsutdraget skall framgå vilka som deltagit i valet samt de valdas namn och postadress. Har val av suppleanter ej skett proportionellt, skall av protokollet framgå i vilken ordning suppleanterna skola kallas till biskopsvalet.

[S4]Har elektorsval förrättats med slutna sedlar, skall av protokollet framgå det antal sedlar som avgetts vid valet, namnen på dem som fått röster vid valet samt rösttalet för var och en av dem.

13 §  Valsedlar vid elektorsval inläggas i ett omslag som förseglas under minst två närvarandes sigill. Valsedlarna förvaras till dess biskopsvalet vunnit laga kraft.

Biskopsvalets förrättande

14 §  Valförrättare är i domkapitlet den som för ordet där.

15 §  I varje kontrakt hålles valet i den av kontraktets kyrkor som kontraktsprosten bestämmer.

[S2]Kallelse till valet utfärdas senast två veckor före valdagen av kontraktsprosten till de i kontraktet röstberättigade prästerna och elektorerna.

[S3]I kallelsen anges dag och klockslag för valet samt plats för detta. Vidare erinras om möjligheten för präst att utöva rösträtt före valet och om skyldigheten för elektor att anmäla förfall enligt 16 § denna förordning. Förordning (1990:904).

16 §  Är elektor hindrad att infinna sig vid valet, skall han så snart som möjligt anmäla det till kontraktsprosten. Denne skall genast kalla den suppleant som skall inträda i elektorns ställe.

17 §  Präst, som utövar sin rösträtt före valet, skall lägga sin valsedel i ett valkuvert och tillsluta detta samt i närvaro av ett vittne lägga valkuvertet i ett yttre kuvert som han omedelbart tillsluter.

[S2]På det yttre kuvertet skall prästen skriva förklaring att röstningen skett enligt första stycket och underteckna förklaringen. Vid namnet skall prästen uppge den tjänst han innehar eller uppehåller på förordnande.

[S3]Vittnet skall på det yttre kuvertet intyga att prästen egenhändigt undertecknat förklaringen samt ange ort och dag för intyget. Vittne må ej vara prästens make och ej heller barn till prästen eller dennes make.

[S4]Valförsändelsen sändes till kontraktsprosten som medför den till valförrättningen i oöppnat skick.

18 §  Vid valförättningens början skall de röstberättigade ropas upp.

[S2]Valförrättaren skall sedan läsa upp 45 kap.14--21 §§kyrkolagen (1992:300) och 26 § denna förordning.

[S3]Före röstningen skall de röstberättigade få skälig tid för överläggningar. Förordning (1992:1097).

19 §  Röstning sker efter upprop.

[S2]Varje röstberättigad avger till valförrättaren en valsedel som är innesluten i valkuvert.

[S3]Har valförrättaren mottagit valförsändelse som avses i 17 §, öppnar han försändelsen i samband med röstningen. Valkuvertet som finnes i försändelsen lägger han i oöppnat skick bland övriga valkuvert som avges vid förrättningen. Uppfyller försändelsen ej föreskrifterna i 17 §, öppnas den ej.

20 §  Valkuvert som användas vid valet skola vara av ogenomskinligt papper, lika till storlek och beskaffenhet samt försedda med ändamålsbeteckning som domkapitlet bestämmer.

[S2]Domkapitlet sänder valkuvert till valförrättaren i god tid före valet.

[S3]Valförrättaren skall vid valet hålla valkuvert tillgängliga för de röstande. På begäran av röstberättigad präst skall han tillställa denne valkuvert i god tid före valet.

21 §  När röstningen avslutats, räknas valkuverten utan att öppnas. Valkuverten och valförsändelse, som ej öppnats, läggas i hållfast omslag som förseglas under minst två närvarandes sigill och förses med påskrift om valet.

22 §  Vid valförrättningen föres protokoll av valförrättaren eller av annan på valförrättarens ansvar.

[S2]I protokollet antecknas namnen på dem som deltaga i valet och antalet valkuvert som avges. Öppnas ej valförsändelse, antecknas detta.

[S3]I protokollet sättas de sigill som finnas på omslaget med valkuvert.

[S4]Protokollet uppläses av valförrättaren. Dess riktighet bestyrkes av honom och två av dem som deltagit i valet. Härefter förklarar valförrättaren förrättningen avslutad.

23 §  Valprotokollet och omslaget lämnas så snart som möjligt till det domkapitel som sammanräknar rösterna. Sändas handlingarna med posten, skall det ske som värdepost. Till dess detta sker förvaras handlingarna på betryggande sätt.

Röstsammanräkning m. m.

24 §  Domkapitlet sammanräknar rösterna inom tio dagar från valdagen.

25 §  Vid sammanräkningen granskas valprotokollen. Sigillen på omslagen jämföras med de sigill som finnas i protokollen. Finnes ej anledning antaga att omslag öppnats sedan det blivit tillslutet, brytes förseglingen. I annat fall lämnas omslaget orubbat.

[S2]Valsedlarna uttagas därefter ur valkuverten och granskas. Domkapitlet prövar därvid valsedlarnas giltighet och meddelar de beslut som granskningen föranleder.

26 §  Valsedel är ogiltig, om

[S2]till sedeln använts annat än vitt papper,

[S3]på sedeln finnes kännetecken som uppenbarligen anbragts där med avsikt,

[S4]sedeln upptar annat antal namn än tre,

[S5]sedeln upptar namnen på annat sätt än i följd, det ena under det andra,

[S6]sedeln upptar namn på person som inte är behörig till biskopstjänst,

[S7]av namn på sedeln ej fullt tydligt framgår vem som avses.

[S8]Finnas i ett valkuvert två likalydande valsedlar, räknas endast en sedel. Finnas i ett valkuvert två sedlar, som ej äro likalydande, eller finnas i ett valkuvert flera än två valsedlar, äro de alla ogiltiga. Finnes i valkuvert med valsedel även annat än sådan sedel, är valsedeln ogiltig. Förordning (1990:904).

27 §  Efter granskningen sammanräknar domkapitlet rösterna.

28 §  Efter sammanräkningen läggas de giltiga valsedlarna i ett omslag och de ogiltiga i ett annat omslag. Omslagen förses med minst två närvarandes sigill.

[S2]Valsedlarna och valförsändelse, som ej öppnats, förvaras hos domkapitlet till dess valet vunnit laga kraft.

29 §  Över röstsammanräkningen föres protokoll. I detta antecknas namnen på dem som fått röster vid valet samt rösttalet för var och en av dem. Därvid anges för varje namn det antal röster som avgetts för namnet som första namn, som andra namn eller som tredje namn.

[S2]Protokollet justeras genast.

[S3]Domkapitlets förslag till biskopstjänsten anslås på domkapitlets anslagstavla. Förordning (1990:904).

30 §  När ett förslag till tjänst som ärkebiskop, biskop eller biträdande biskop har upprättats skall domkapitlet anmoda dem som har förts upp på förslaget att lämna en styrkt meritförteckning. Förordning (1990:904).

31 §  När biskopsvalet och domkapitlets förslag till biskopstjänsten har vunnit laga kraft, skall domkapitlet till regeringen sända in protokollet över röstsammanräkningen, domkapitlets förslag och meritförteckningarna för dem som har förts upp på förslaget. Förordning (1990:904).

Ändringar

Biskopsvalsförordning (1965:486)

Förordning (1977:935) om ändring i stadgan (1965:486) om biskopsval

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-5, 18, 29-31 §§

Förordning (1990:904) om ändring i biskopsvalsförordningen (1965:486)

  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 1, 3, 7, 15, 26, 29-31 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1990-10-01

Förordning (1992:1097) om ändring i biskopsvalsförordningen (1965:486)

  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 4, 6, 7, 18 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1999:883

Omfattning
upph.