Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1965:537) om beräkning av skatteunderlag vid bestämmande av statsbidrag i vissa fall;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1965-10-01
Ändring införd
SFS 1965:537
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna som följer.
När statsbidrag till kommun bestämmes i förhållande till skatteunderlaget i kommunen, gäller som skatteunderlag för visst år det antal skattekronor och skatteören, som vid samma års taxering påförts de skattskyldiga, med tillägg av det antal skattekronor som staten skall tillskjuta enligt förordningen den 3 juni 1965 (nr 268) om skatteutjämningsbidrag och som jämte antalet skattekronor och skatteören enligt taxeringen ligger till grund för beslut om utdebitering för det följande året.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1965:537) om beräkning av skatteunderlag vid bestämmande av statsbidrag i vissa fall

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1966, då kungörelsen den 27 april 1962 (nr 141) angående beräknande av skatteunderlag för fastställande av statsbidrag i vissa fall m. m. skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser skola dock alltjämt tillämpas vid beräkning av skatteunderlag enligt 1965 eller tidigare års taxeringar.
Förarbeten
Prop. 1965:43

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.