Upphävd författning

Kungörelse (1965:63) om skyldighet för domstol att underrätta lantbruksstyrelsen om dom i vissa brottmål

Departement
Justitiedepartementet F2
Utfärdad
1965-03-19
Ändring införd
SFS 1965:63 i lydelse enligt SFS 1975:771
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Domstol skall, så snart det kan ske, till lantbruksstyrelsen sända avskrift av dom varigenom veterinär
  1. dömts till fängelse för brott, som han förövat under utövning av veterinäryrket, eller dömts till fängelse i minst sex månader för annat brott;
  2. funnits skyldig till obehörig utövning av veterinäryrket eller till medverkan till sådant brott;
  3. funnits skyldig till medverkan till smittfarligt kvacksalveri på djur.
När domen vunnit laga kraft, skall domstolen, så snart det kan ske, underrätta lantbruksstyrelsen därom. Förordning (1975:771).

Ändringar

Kungörelse (1965:63) om skyldighet för domstol att underrätta lantbruksstyrelsen om dom i vissa brottmål

Ändring, SFS 1971:1137

    Omfattning
    ändr. författningsrubr. m.m.

Ändring, SFS 1997:176

    Omfattning
    upph.