Upphävd författning

Postverkets kungörelse (1966:120) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1966-04-27
Ändring införd
SFS 1966:120
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Bestämmelserna i denna kungörelse avser postverkets inrikes rörelse.

[S2]Postverket är, med de inskränkningar som sägs i 3 § och om ej annat är särskilt avtalat, ansvarigt,

[S3]dels enligt bestämmelserna i 4--7 c §§ för assurerade och rekommenderade försändelser och oassurerade paket,

[S4]dels för medel som postverket har hand om i sin betalningsförmedlande verksamhet.

[S5]Anm. Detta innebär bl. a. att postverket inte ansvarar för vanliga brev, dvs. brev som inte har varit assurerade eller rekommenderade.

[S6]Postverkets ansvarighet gäller så länge försändelse eller medel är i verkets vård.

[S7]Om postverkets ansvarighet under beredskapstillstånd och krig gäller vad därom är särskilt stadgat. Postverkets Kungörelse (1984:799).

2 §  För postverkets ansvarighet i postutväxlingen med utlandet och i den utrikes betalningsförmedlingen gäller vad som överenskommits i internationella avtal. Har försändelse till utlandet gått förlorad eller skadats eller har sådan försändelses innehåll helt eller delvis förkommit och har förlusten eller skadan inträffat inom Sverige, utgår dock ersättning enligt de bestämmelser som gäller för postverkets inrikes rörelse, om det är förmånligare för den som är ersättningsberättigad. Efter samma grunder utgår ersättning när försändelse från utlandet skadats eller dess innehåll helt eller delvis förkommit inom Sverige. Postverkets Kungörelse (1984:799).

3 §  Postverket är fritt från ansvar

 1. när förlust eller skada orsakats genom avsändarens eller adressatens fel eller försummelse,
 2. när förlust eller skada är en följd av försändelsens egen beskaffenhet,
 3. när förlust eller skada orsakats av försening under postbehandlingen med undantag av de i 7 a--7 c §§ angivna fallen,
 4. när fråga är om indirekt skada eller utebliven vinst,
 5. när fråga är om vara vars befordran med post är förbjuden,
 6. när förlust av postgiromedel i andra än under a) angivna fall orsakats genom fel eller försummelse av kontoinnehavaren,
 7. när förlust av medel som innestår på postgirokonto orsakats av att arbetstagare hos kontoinnehavaren gjort sig skyldig till brottsligt förfarande med blankett för utbetalning eller girering som utlämnats till kontoinnehavaren. Postverket är fritt från ansvar även om förlusten inte orsakats genom fel eller försummelse av kontoinnehavaren vid omhänderhavandet av blanketten,
 8. när ersättningsanspråk inte framställts inom föreskriven tid. Postverkets Kungörelse (1984:799).

[S2]bestämmelser om försändelser och medel

4 §  Har assurerad försändelse gått förlorad eller skadats eller har dess innehåll helt eller delvis förkommit, utgår ersättning med belopp som svarar mot förlusten eller skadan, dock högst assuransbeloppet. Kan värdet av försändelsen ej fastställas skall det anses vara lika med assuransbeloppet.

5 §  Har rekommenderad försändelse gått förlorad eller skadats eller har dess innehåll helt eller delvis förkommit, utgår ersättning med belopp som svarar mot skadan eller förlusten, dock högst 500 kronor. Kan värdet av försändelse ej fastställas skall det anses ha utgjort 500 kronor. Postverkets Kungörelse (1983:346).

6 §  Har oassurerat paket gått förlorat eller skadats eller har dess innehåll helt eller delvis förkommit, utgår ersättning med belopp som svarar mot förlusten eller skadan, dock högst 5 000 kronor. Postverkets Kungörelse (1983:346).

7 §  Har postförskottsförsändelse lämnats ut utan att adressaten har erlagt postförskottsbeloppet, helt eller delvis, är avsändaren berättigad till ersättning med det belopp som inte har redovisats. Postverkets Kungörelse (1984:799).

7 a §  Har innehållet i assurerad eller rekommenderad försändelse eller oassurerat paket skadats till följd av försening utgår ersättning enligt 4--6 §§. Postverkets Kungörelse (1984:799).

7 b §  Har särskilda kostnader orsakats av försening av assurerad eller rekommenderad försändelse eller oassurerat paket eller av att betalningshandling fördröjts under postbehandlingen, utgår ersättning för sådana kostnader, dock högst 500 kronor. Postverkets Kungörelse (1984:799).

7 c §  Har postverket inte kunnat visa att assurerad eller rekommenderad försändelse eller oassurerat paket utlämnats inom sex veckor, räknat från den dag då försändelsen reklamerats hos postverket, utgår ersättning som om försändelsen gått förlorad. Postverkets Kungörelse (1984:799).

8 §  Berättigad till ersättning enligt 4--6 och 7 a--7 c §§ för försändelse som gått förlorad är försändelsens avsändare. När försändelse tagits emot av adressaten eller när avsändaren i fråga om förkommen försändelse inte kan anträffas, är adressaten berättigad till ersättningen. Postverkets Kungörelse (1984:799).

9 §  Har försändelse som avses i 4--6, 7 a och 7 c §§ gått förlorad eller har dess innehåll helt förkommit, skadats eller förstörts eller har betalningsuppdrag inte fullgjorts och är postverket av sådan anledning ersättningsskyldigt, återbetalas erlagda postavgifter, dock inte assurans- eller rekommendationsavgift.

[S2]Vid delskada eller delförlust återbetalas postavgift för ersättningsleverans av skadad eller saknad del eller för reparation av skadat föremål. Postverkets Kungörelse (1984:799).

Anmälan av ersättningsanspråk

10 §  Anspråk på ersättning enligt 4--7 c och 9 §§ skall skriftligen anmälas hos postverket inom ett år från den dag då försändelsen avlämnades till postbefordran.

[S2]Anspråk på ersättning för medel som inte blivit i behörig ordning redovisade skall skriftligen anmälas hos postverket inom två år från utgången av den månad under vilken inbetalning skedde eller uppdrag om girering eller kontant utbetalning bokfördes på postgirokonto.

[S3]Till framställning om ersättning bör fogas kvitto på inköp, faktura eller annan handling som styrker värdet av förlusten eller skadan. För saknad försändelse, betalningshandling eller medel som inte redovisats bör inlämningskvittot visas upp. Postverkets Kungörelse (1984:799).

Beräkning av ersättningen

10 a §  Ersättning för förlust eller skada enligt 4--6 och 7 a och 7 c §§ betalas med det belopp som svarar mot innehållets värde på inlämningsorten vid den tid, då försändelsen mottogs till postbefordran.

[S2]Ersättning för skada utgår i förekommande fall med belopp, som svarar mot värdeminskningen. Vid skiljaktiga meningar om värdet av skadan, t. ex. vid skada på konstalster, antikviteter eller samlarobjekt gäller det belopp, som bestäms av sådan opartisk värderingsman, som förordnas av handelskammare.

[S3]Om skadad försändelse till fullo ersatts övergår äganderätten till postverket. Postverkets Kungörelse (1984:799).

Förfarandet i vissa fall då saknad försändelse kommer till rätta

11 §  Enligt 4--6 och 7 c §§ kan ersättning utbetalas på grund av att försändelse gått förlorad eller dess innehåll helt eller delvis förkommit. Den som får ersättning i sådana fall kan skriftligt begära att bli underrättad, om det saknade skulle komma till rätta inom ett år från dagen då ersättningen betalades ut. Den som fått sådan underrättelse kan inom en månad få tillbaka det som kommit till rätta mot att ersättning i motsvarande mån betalas tillbaka. I annat fall förfogar postverket över det tillrättakomna. Postverkets Kungörelse (1984:799).

Ersättning efter skälighetsprövning

12 §  Ersättning kan av postverket i särskilda fall medges utöver vad som skulle ha utgått med tillämpning av bestämmelserna i denna kungörelse eller av internationella avtal. Närmare föreskrifter härom är meddelade i allmänna poststadgan.

Ändringar

Postverkets Kungörelse (1966:120) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel

Ändring, SFS 1971:353

  Omfattning
  ändr. 5 §

Postverkets Kungörelse (1976:38) om ändring av 6 § i verkets kungörelse (1966:120) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel

  Omfattning
  ändr. 6 §

Postverkets Kungörelse (1979:24) om ändring av 5 och 6 §§ i verkets kungörelse (1966:120) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§

Postverkets Kungörelse (1983:346) om ändring av 5 och 6 §§ i verkets kungörelse (1966:120) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1983-06-01

Postverkets Kungörelse (1984:799) om ändring av verkets kungörelse (1966:120) angående postverkets ansvarighet för försändelser och medel

  Omfattning
  ändr. 1-3, 7-11 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 10 a §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-11-01

Ändring, SFS 1993:1711

  Omfattning
  upph.