Upphävd författning

Kungl. Maj:ts förordning (1966:394) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1966-06-29
Ändring införd
SFS 1966:394
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I den mån Konungen förordnar, äger resande eller den som utför arbete på transportmedel åtnjuta tullfrihet för vara som icke införes i handelssyfte eller för yrkesmässig förbrukning.

2 §  I den mån Konungen förordnar, äger resande eller den som utför arbete på transportmedel åtnjuta frihet även från sådan skatt eller avgift som skolat erläggas till tullverket på grund av införsel av vara som avses i 1 §.

Ändringar

Förordning (1966:394) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt

Förarbeten
Prop. 1966:111

Lag (1987:1070) om upphävande av viss tullagstiftning