Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:462) om inrättande av vissa tjänster i befordringsgång, m.m.

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1966-07-22
Ändring införd
SFS 1966:462
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna kungörelse gäller tjänster i befordringsgång för vilka avlöningsförmånerna fastställas under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Beträffande tjänst i befordringsgång för polisman enligt avdelning A i bilaga 5 till allmänt tjänsteförteckningsavtal den 14 juni 1974 (ATF) och tjänst i befordringsgång enligt avdelningarna B, C, utom befordingsgång 1 C, D, utom befordringsgång 2 D, och E i samma bilaga gälla i stället de i kungörelsen (1965:915) om inrättande av vissa statligt reglerade tjänster m.m. meddelade bestämmelserna om andra extra ordinarie och extra tjänster än tjänster i befordringsgång. Förordning (1978:546).

2 §  Tjänst inrättas och tillsättes av vederbörande myndighet, om annat ej följer av beslut eller bestämmelse som regeringen meddelar. Förordning (1978:546).

3 §  Högsta tjänst i befordringsgång har samma tjänstebenämning som jämförlig ordinarie tjänst inom statsförvaltningen, om sådan tjänst finnes. Tjänstebenämning för annan tjänst i befordringsgång bestämmes av statens avtalsverk, om den ej framgår av beslut eller bestämmelser som regeringen meddelar. Förordning (1978:546).

4 §  Tjänst inrättas antingen för heltidstjänstgöring eller för deltidstjänstgöring. Deltidstjänstgöring skall omfatta minst 40 eller, såvitt avser tjänst som lärare inom skolväsendet, minst 50 procent av heltidstjänstgöring.

[S2]Medgivande att inrätta tjänst avser tjänst med heltidstjänstgöring, om annat ej anges särskilt. Inrättar myndighet tjänster med deltidstjänstgöring, får antalet tjänster ökas inom ramen för den sammanlagda tjänstgöringstid som medgivandet avser. Förordning (1978:546).

5 §  Tjänst inrättas som extra ordinarie tjänst med beteckningen Te eller Fe eller som extra tjänst med beteckningen Tg eller Fg. Kungörelse (1974:588).

6 §  Lägsta tjänst i befordringsgång skall vara extra tjänst avsedd för aspirant. Högre tjänst i befordringsgången skall vara extra ordinarie eller extra enligt vad som följer av 7 och 8 §§.

[S2]Vid statlig myndighet där icke regeringen har medgivit att extra ordinarie tjänst får finnas får sådan tjänst i befordringsgång inrättas först efter särskilt medgivande av regeringen. Extra ordinarie tjänst får icke heller utan särskilt medgivande av regeringen inrättas för tingsnotarie eller för lärare vid statliga eller statsunderstödda yrkesutbildningskurser för arbetslösa (omskolningskurser). Förordning (1978:546).

7 §  Extra ordinarie tjänst må erhållas endast av tjänsteman som är lämplig för sådan anställning och som fyller de behörighetsvillkor som gälla.

[S2]Tjänsteman som innehar extra ordinarie tjänst i befordringsgången må ej erhålla högre sådan tjänst om myndigheten finner anledning till uppskov härmed på grund av tjänstemannens förhållande i tjänsten.

[S3]Tjänsteman som ej kan erhålla extra ordinarie tjänst må i stället erhålla extra tjänst.

8 §  Anställes tjänsteman i högre tjänst i befordringsgången, äger myndigheten besluta att han skall erhålla extra ordinarie tjänst först sedan han under viss tid innehaft extra tjänst. Kungörelse (1974:588).

Ändringar

Kungörelse (1966:462) om inrättande av vissa tjänster i befordringsgång, m.m.

Ändring, SFS 1966:745

  Omfattning
  ändr. 5 §

Ändring, SFS 1967:480

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1969:455

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1971:1028

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1974:588

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 5, 6, 8 §§

Förordning (1978:546) om ändring i kungörelsen (1966:462) om inrättande av vissa tjänster i befordringsgång, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1-4, 6 §§

Ändring, SFS 1988:1024

  Omfattning
  upph.