Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1966:482); med särskilda bestämmelser om trafik i samband med statsbesök

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1966-06-29
Ändring införd
SFS 1966:482
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
När det är påkallat i samband med besök av statschef eller medlem av främmande makts regering eller annan utländsk person i liknande ställning, får förare av polisfordon och av fordon som föres under ledning av polisfordon underlåta att följa bestämmelserna i 40 § 1 mom.första stycket, 50 § 2 mom.första stycket och 56 § 1 och 2 mom. vägtrafikförordningen den 28 september 1951 (nr 648) samt bestämmelser meddelade med stöd av 56 eller 61 § förordningen, om sådan ljussignal som anges i 41 § 2 mom. vägtrafikförordningen ges från polisfordonet. Ges från polisfordonet även sådan ljudsignal som anges i samma moment, får föraren dessutom underlåta att följa bestämmelserna i 41 § 1 mom., 48 § 1--3 mom. och 48 a § förordningen.
Polismyndigheten skall tillse att de särskilda åtgärder vidtagas som trafiksäkerheten kräver.

Ändringar

Kungörelse (1966:482) med särskilda bestämmelser om trafik i samband med statsbesök

Ändring, SFS 1991:102

    Omfattning
    upph.