Upphävd författning

Kungörelse (1966:500) angående tillämpningen av lagen den 20 mars 1964 (nr 47) om krigshjälp

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1966-09-02
Ändring införd
SFS 1966:500 i lydelse enligt SFS 1968:520
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Krigshjälp enligt 2 § första stycket lagen om krigshjälp utgår som underhållsbidrag, bostadsbidrag, särskilt bidrag och begravningsbidrag.

2 §  Underhållsbidrag utgår för månad räknat med ett belopp motsvarande en tolftedel av

[S2]för person över sexton år nittio procent av det basbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring som fastställts för januari det år då 2 -- 5 §§ lagen om krigshjälp trätt i tillämpning,

[S3]för person under sexton år fyrtiofem procent av nämnda basbelopp.

[S4]Det lägre bidraget utgår till och med den månad då hjälptagaren fyller sexton år.

3 §  Bostadsbidrag utgår med belopp som motsvarar kostnaden för skäligt bostadsutrymme. Bidraget utgår dock högst med det belopp, varmed ersättning skulle utgå om bostaden nyttjades efter ianspråktagande med civilförsvarets förfoganderätt.

4 §  Särskilt bidrag utgår vid behov med skäligt belopp till att betala särskild kostnad, såsom för resa, inventarier, mer omfattande klädesutrustning eller vårdare.

5 §  Begravningsbidrag utgår vid behov med skäligt belopp, dock högst tio procent av det i 2 § avsedda basbeloppet.

6 §  Från underhållsbidrag enligt 2 § och bostadsbidrag enligt 3 § avdragas

[S2]annan kontant social förmån än krigshjälp, som kommer hjälptagaren till handa,

[S3]tillgänglig inkomst av arbete, kapital eller eljest, inkomst av arbete dock endast i den mån den överstiger 100 kronor för månad,

[S4]tillgängliga kontanta medel och banktillgodohavanden eller därmed jämförliga tillgodohavanden i den mån de överstiga 100 kronor.

[S5]Erhåller hjälptagare avgiftsfri utspisning, avdrages även belopp motsvarande kostnad som inbesparas till följd härav.

[S6]Avdrag göres i första hand på underhållsbidrag.

[S7]I fråga om makar, föräldrar och barn som tillhöra samma hushåll avdrages från deras sammanlagda bidrag enligt 2 och 3 §§ summan av vad som skall avdragas för dem enligt första och andra styckena. Vid fastställande av varje hushållsmedlems bidrag anses avdraget belöpa på bidragen i förhållande till deras storlek enligt 2 och 3 §§.

7 §  Underhållsbidrag och bostadsbidrag avrundas till närmaste hela krontal.

8 §  Som villkor för krigshjälp för tid efter den månad då den hjälpsökande fyllt sexton år gäller att denne, om det är möjligt, hos organ för den offentliga arbetsförmedlingen anmäler sig som arbetssökande och antar erbjudet arbete som är lämpligt med hänsyn till hans krafter och färdigheter samt övriga omständigheter. Det sagda avser dock ej den som är oförmögen att genom arbete bidra till sin försörjning eller innehar arbete som ger full sysselsättning. Som sådant arbete anses även vård av minderåriga, åldringar eller sjuka familjemedlemmar samt pågående utbildning som skäligen ej bör avbrytas.

[S2]Lämnar hjälptagare utan giltig anledning arbetsanställning, kan krigshjälpen nedsättas eller indragas efter vad som prövas skäligt.

9 §  Ansökan om krigshjälp göres skriftligen.

[S2]Krigshjälpsnämnden eller den som av nämnden utsetts att mottaga ansökan om krigshjälp skall vid behov biträda sökanden med att upprätta ansökan.

10 §  Krigshjälp till personer, som tillhöra samma hushåll, utbetalas till den som förestår hushållet, om särskilda skäl icke föranleda annat.

11 §  Krigshjälp i form av försörjning på anstalt, särskilt inrättat internat eller kollektiv förläggning skall inbegripa fickpengar med skäligt belopp för månad. Föreståndare för anstalten, internatet eller förläggningen utbetalar fickpengarna till hjälptagaren.

12 §  Har hjälptagare erhållit annan social förmån än krigshjälp, ny eller högre inkomst eller kontanta medel eller banktillgodohavande eller intagits på sjukvårds- eller annan anstalt eller bytt bostad eller har annan väsentlig förändring skett i förhållande som är av betydelse för hans rätt till krigshjälp eller för bestämmande av krigshjälpens storlek, är han skyldig att genast anmäla detta till krigshjälpsnämnden.

[S2]Om hushållsföreståndare uppbär krigshjälp för annan hushållsmedlem, åligger anmälningsskyldigheten honom även för denne.

13 §  Krigshjälpsnämnds beslut med besvärshänvisning skall på begäran skriftligen meddelas den som beslutet rör.

[S2]Besvär kan, utom till länsstyrelsen, inges till krigshjälpsnämnden eller den som nämnden utsett att mottaga ansökan om krigshjälp. Nämnden skall genast med eget yttrande insända besvären till länsstyrelsen.

14 §  Socialstyrelsen underrättar för varje år kommunerna och länsstyrelserna om storleken av bidrag enligt 2 § och av högsta bidrag enligt 5 §.

15 §  Socialstyrelsen meddelar efter samråd med riksnämnden för kommunal beredskap och övriga berörda myndigheter de ytterligare föreskrifter som fordras för tillämpningen av lagen om krigshjälp och fastställer de formulär som behövs. Kungörelse (1968:520).

Ändringar

Kungörelse (1966:500) angående tillämpningen av lagen den 20 mars 1964 (nr 47) om krigshjälp

Ändring, SFS 1968:520

Omfattning
ändr. 15 §

Ändring, SFS 1995:128

    Omfattning
    upph.