Upphävd författning

Kungl. Maj:ts kungörelse (1966:585) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1966-11-18
Ändring införd
SFS 1966:585
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om ett beslut om intagning har fattats under någon av de omständigheter som anges i 10 § första stycket lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, åligger det överläkaren att se till att utskrivningsnämnden genast underrättas härom. Överläkaren skall se till att nämnden erhåller medicinskt underlag för sin prövning. Förordning (1982:1041).

2 §  Överläkaren skall föra en särskild förteckning över de patienter som har tagits in med stöd av lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall samt se till att sjukjournalen för dessa innehåller, utöver erforderliga medicinska uppgifter,

 1. 1) vårdintyget eller avskrift av det,
 2. 2) uppgift om dagen för intagningen på sjukhuset, om denna dag inte sammanfaller med dagen för intagningsbeslutet, samt särskild uppgift huruvida intagning skett enligt 12 § nämnda lag,
 3. 3) uppgift om beslut enligt 8, 9 eller 10 § nämnda lag,
 4. 4) uppgift huruvida patienten eller annan fört talan mot beslut som avses under 3 och om utskrivningsnämndens och psykiatriska nämndens beslut i händelse sådan talan förts,
 5. 5) uppgift om tvångsåtgärder,
 6. 6) uppgift om granskning och kvarhållande av brev eller annan handling samt om anmälan till utskrivningsnämnden härom och nämndens beslut med anledning av detta,
 7. 7) uppgift om överförande till annat sjukhus,
 8. 8) uppgift om tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet och särskilda föreskrifter i samband därmed samt återkallelse av sådant tillstånd,
 9. 9) uppgift om utskrivning på försök och särskilda föreskrifter och tillsyn i samband därmed samt återintagning under sådan utskrivning,
 10. 10) uppgift om utskrivning enligt 16 § eller 18 a § nämnda lag,
 11. 11) uppgift om avslag på begäran om tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet eller på ansökan om utskrivning på försök eller utskrivning som avses under 10,
 12. 12) uppgift huruvida patienten eller annan fört talan mot beslut som avses under 11 eller mot beslut om särskilda föreskrifter eller tillsyn eller återkallelse av tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet eller återintagning under utskrivning på försök samt om utskrivningsnämndens och psykiatriska nämndens beslut i händelse sådan talan förts,
 13. 13) uppgift att anmälan skett enligt 20 a § första och tredje styckena nämnda lag samt anteckning om utskrivningsnämndens beslut med anledning av anmälan,
 14. 14) uppgift om att underställning begärts enligt 25 § nämnda lag och om psykiatriska nämndens beslut med anledning av underställningen,
 15. 15) uppgift om när patienten erhållit upplysningar enligt 37 § första stycket nämnda lag. Förordning (1982:1041).

3 §  Särskild föreskrift i samband med tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet eller utskrivning på försök får avse vistelseort, bostad, utbildning, arbetsanställning, förfogande över arbetsförtjänst eller andra tillgångar, förbud att använda alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, förbud att besöka viss ort eller viss person samt skyldighet att underkasta sig läkarvård eller annan vård eller behandling.

[S2]När omständigheterna föranleda det, får den som meddelat föreskrift ändra denna eller meddela ny föreskrift. Står patienten under tillsyn får den som utövar tillsynen vidtaga sådan jämkning i meddelad föreskrift som är omedelbart påkallad. Jämkningen skall skyndsamt anmälas till den som meddelat föreskriften.

[S3]Överläkaren skall se till att sådan kontakt hålls med en patient som har fått tillstånd att vistas på egen hand utom sjukhusområdet eller utskrivits på försök, att frågan om utskrivning kan prövas fortlöpande. Överläkaren skall i fråga om patienter som avses i 17 § andra stycket lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, i god tid innan tiden för försöksutskrivning går ut anmäla behovet av ny prövning till utskrivningsnämnden. Förordning (1982:1041).

4 §  För tillämpning av 15 § lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall får överläkaren eller den som han bemyndigar kvittera försändelse till patient.

5 §  Har någon genom dom överlämnats till sluten psykiatrisk vård, skall socialstyrelsen från åklagaren eller domstolen skaffa avskrift av handlingarna i målet i den mån de behövs för att ge upplysning om den dömdes personliga förhållanden och de huvudsakliga omständigheterna vid brottet.

[S2]Styrelsen skall överlämna avskriften till det sjukhus, där patienten skall vårdas. Överföres patienten till annat sjukhus, skall överläkaren överlämna avskriften till det sjukhus dit patienten överförts. Förordning (1982:1041).

6 §  Om medborgare i annan främmande stat än Danmark, Finland, Island eller Norge intages på sjukhus med stöd av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, skall utrikesdepartementet omedelbart underrättas. Vad nu sagts gäller också, om patienten utskrives enligt 16 § nämnda lag eller avlider på sjukhuset.

[S2]Utöver vad nu sagts skall underrättelse lämnas enligt kungörelsen den 25 september 1952 (nr 644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul.

[S3]Innan en patient skrivs ut enligt 18 a § lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, skall den myndighet som begärt utskrivningen underrättas och beredas tillfälle att hämta patienten. Förordning (1982:1041).

7 §  På framställning av patient, som är utländsk medborgare, av anhöriga till denne eller av överläkaren äger socialstyrelsen besluta om hemsändande av patienten, under förutsättning att han mottages i sitt hemland och kan antagas få tillfredsställande vård där. Har framställningen ej gjorts av överläkaren, skall denne höras i ärendet. I fråga om patient som avses i 17 § andra stycket lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall skall utskrivningsnämnden höras.

[S2]Patient får icke hemsändas annat än på egen framställning, om han kan anses ha fast anknytning till Sverige på grund av att han varit bosatt här under längre tid eller har anhöriga här. Patient får ej heller hemsändas, om annan särskild omständighet talar däremot. Påstår patient att han är politisk flykting får han hemsändas endast om statens invandrarverk medgivit det.

[S3]Polismyndighet skall på begäran av socialstyrelsen lämna handräckning för verkställande av hemsändande.

[S4]Vid hemsändande av medborgare i stat, med vilken särskild överenskommelse i ämnet träffats, skall överläkaren på anmodan tillhandahålla utrikesdepartementet avskrift av journal rörande patienten. Förordning (1978:365).

8 §  Ansökan om tillstånd enligt 2 § första stycket lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall att använda annan vårdinstitution än sjukhus för vård, görs av sjukvårdshuvudmannen hos socialstyrelsen, som med eget yttrande ger in ansökan till regeringen.

[S2]Läkare som fått sådant uppdrag att fullgöra överläkares uppgifter som anges i 2 § andra stycket lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall skall fullgöra även uppgifter som enligt andra förordningar ankommer på den överläkare som ansvarar för vård enligt lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Förordning (1991:819).

9 §  Vid krig eller krigsfara behöver vårdintyg inte innehålla redogörelse som avses i 5 § första stycket lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, om det på grund av kriget eller krigsfaran är svårt att skaffa uppgifter för en sådan redogörelse. Förordning (1982:1041).

10 §  Med överläkare förstås i denna kungörelse chefsöverläkare eller annan läkare som avses i 2 § andra stycket lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. Förordning (1991:819).

11 §  Socialstyrelsen äger meddela de ytterligare föreskrifter som behövas för tillämpningen av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall och denna kungörelse.

[S2]Vårdintyg skall vara avfattat enligt formulär som social styrelsen fastställer. Förordning (1982:1041).

Ändringar

Kungörelse (1966:585) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, m.m.

Förordning (1978:365) om ändring i kungörelsen (1966:585) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 5, 7, 8, 11 §§

Förordning (1982:1041) om ändring i kungörelsen (1966:585) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1-3, 5, 6, 8, 9, 11 §§; omtryck

Förordning (1991:819) om ändring i kungörelsen (1966:585) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall, m.m.

  Omfattning
  ändr. 8, 10 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1991:1472

  Omfattning
  upph.