Upphävd författning

Kungörelse (1966:613) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
1966-11-25
Ändring införd
SFS 1966:613
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Socialstyrelsen bestämmer upptagningsområde för varje rättspsykiatrisk klinik och station. Styrelsen äger för visst fall förordna att rättspsykiatrisk undersökning skall äga rum vid annan klinik eller station än som följer av indelningen i upptagningsområden. Kungörelse (1969:43).

2 §  Rättspsykiatrisk undersökning av den som är häktad utföres vid rättspsykiatrisk klinik, om socialstyrelsen ej beslutar annat. Sådant beslut fattas efter samråd med kriminalvårdsstyrelsen. Kungörelse (1969:43).

3 §  När beslut meddelats om rättspsykiatrisk undersökning, skall rätten skyndsamt sända beslutet jämte övriga handlingar i målet till den rättspsykiatriska klinik eller station till vilken undersökningen hör. Avser beslutet någon som är häktad eller eljest intagen i kriminalvårdsanstalt, skall föreståndaren för häktet eller styresmannen för anstalten genast underrättas. Chefen för kliniken eller stationen skall anmäla undersökningsfallet till socialstyrelsen så snart handlingarna i målet inkommit.

[S2]Vid framställning om förordnande enligt 7 a § första stycket lagen om rättspyskiatrisk undersökning i brottmål bör fogas den misstänktes och åklagarens skriftliga samtycke till att sådant förordnande meddelas. I den handling vari åklagaren lämnar sitt samtycke skall anges i vad mån föreskrifter och tillstånd enligt 9 § första stycket och 11 § andra punkten kungörelsen den 25 april 1958 (nr 214) angående tillämpningen av lagen den 25 april 1958 (nr 213) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. skall gälla under förvaringen i kriminalvårdsanstalt. Åklagarens samtycke får förbindas med villkor att den misstänkte icke förvaras i samma anstalt som annan vilken är misstänkt i samma mål.

[S3]Förvaras misstänkt i kriminalvårdsanstalt efter förordnande enligt 7 a § lagen om rättspykiatrisk undersökning i brottmål, skall chefen för klinik vid vilken den misstänkte skall undersökas eller undersökningsläkaren så snart det är möjligt lämna styresmannen för anstalten uppgift om tidpunkten då undersökningen beräknas börja.

[S4]Beslut enligt 7 a § lagen om rättspykiatrisk undersökning i brottmål skall genast sändas till chefen för den klinik till vilken undersökningen hör, undersökningsläkaren, den misstänkte, försvararen och åklagaren. Kungörelse (1974:521).

4 §  Omfattningen av rättspsykiatrisk undersökning skall anpassas efter undersökningens syfte och undersökningsfallets beskaffenhet. Utlåtandet över undersökningen bör skrivas så kort som fallet medger och bör ej belastas med sådant som kan antagas sakna betydelse för rättens ställningstagande.

5 §  Socialstyrelsen äger medge anstånd med avgivande av utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning i den mån det är nödvändigt på grund av undersökningens särskilda beskaffenhet eller på grund av arbetsbelastningen vid den klinik eller station till vilken undersökningen hör. I sistnämnda fall får dock anstånd medges endast om undersökningen icke lämpligen kan flyttas till annan klinik eller station eller utföras med anlitande av utomstående läkare.

[S2]Socialstyrelsen skall omedelbart lämna rätten, åklagaren och den misstänkte eller, om han har försvarare, denne underrättelse om beviljat anstånd och skälen därför. Kungörelse (1969:43).

6 §  Utlåtande över rättspsykiatrisk undersökning skall genast överlämnas i två exemplar till rätten och i ett exemplar till vardera socialstyrelsen och kriminologiska centralarkivet. Därvid skola även handlingarna i målet återställas till rätten.

[S2]Om socialstyrelsen ej bestämmer annat, skall ett exemplar av utlåtandet jämte sådana handlingar angående undersökningen som icke överlämnats till rätten förvaras på betryggande sätt på den klinik eller station till vilken undersökningen hör. Kungörelse (1969:43). 6 a § Har rätten med stöd av 9 § lagen (1966:301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål förordnat att misstänkt skall intagas på rättspsykiatrisk klinik, skall undersökningsläkaren, när undersökningen avslutats, till rätten lämna uppgift om den tid under vilken den misstänkte på grund av förordnandet varit intagen på kliniken. Kungörelse (1973:47).

7 §  För undersökning, som har utförts av utomstående läkare, utgår av allmänna medel arvode med femtusen kronor samt gottgörelse för kostnader. Beslut om ersättningen meddelas av socialstyrelsen. Förordning (1985:1115).

8 §  Den som befinner sig på fri fot och på anmaning inställer sig vid rättspsykiatrisk klinik eller station för undersökning äger vistas kostnadsfritt på kliniken eller stationen eller på annan plats som anvisas honom under den tid han skall stå till läkarens förfogande. Han äger också få ersättning av allmänna medel för resa till platsen för undersökningen och tillbaka till bostadsorten, om avståndet överstiger fem kilometer. Behöver den som skall undersökas åtföljas av vårdare eller annan för att kunna inställa sig, äger vad som sagts nu om ersättning förresa motsvarande tillämpning på den medföljande.

[S2]Resekostnadsersättning beräknas enligt de grunder som gälla för statstjänstemän i lägsta reseklass vid tjänsteresa inom landet. Kostnad för resa med tåg ersättes dock endast med belopp motsvarande avgift för en plats i 2 klass, i förekommande fall inberäknat avgift för sovplats. Kostnad för resa med fartyg ersättes endast med belopp motsvarande avgift för en hyttplats i 2 klass.

[S3]Ersättning för resa kan utbetalas i förskott. Chefen för kliniken eller stationen beslutar om ersättning och om förskott. Kungörelse (1970:945).

9 §  När rätten beslutat infordra socialstyrelsens utlåtande över verkställd rättspsykiatrisk undersökning, äger styrelsen uppdraga åt läkare att komplettera undersökningen. Ersättning till läkaren utgår av allmänna medel med belopp som styrelsen bestämmer. Kungörelse (1969:43).

10 §  Socialstyrelsen skall vid varje månadsskifte upprätta en översikt över de undersökningar som beslutats men i vilka utlåtande ej avgivits. Ett exemplar av översikten skall sändas till justitiedepartementet. Kungörelse (1969:43).

11 §  Socialstyrelsen äger meddela de ytterligare föreskrifter som behövas för tillämpningen av lagen om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål och denna kungörelse.

[S2]Beträffande behandlingen av misstänkt som förvaras i kriminalvårdsanstalt efter förordnande enligt 7 a § nämnda lag meddelas dock sådana föreskrifter av kriminalvårdsstyrelsen efter samråd med socialstyrelsen. Kungörelse (1974:521).

Ändringar

Kungörelse (1966:613) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål

Ändring, SFS 1967:584

  Omfattning
  ändr. 7 §

Ändring, SFS 1969:43

  Omfattning
  ändr. 1-3, 5-7, 9-11 §§

Ändring, SFS 1970:320

  Omfattning
  ändr. 7 §

Ändring, SFS 1970:945

  Omfattning
  ändr. 8 §

Ändring, SFS 1973:47

  Omfattning
  ny 6 a §

Ändring, SFS 1974:521

  Omfattning
  ändr. 3, 11 §§

Förordning (1978:275) om ändring i kungörelsen (1966:613) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1985:1115) om ändring i kungörelsen (1966:613) angående tillämpningen av lagen den 16 juni 1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1986-02-01

Ändring, SFS 1991:1931

  Omfattning
  upph.