Upphävd författning

Kungörelse (1967:419) med bestämmelser om användning av spikmatta i polistjänsten;

Departement
Justitiedepartementet F1
Utfärdad
1967-06-09
Ändring införd
SFS 1967:419
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Spikmatta får användas som hjälpmedel i polistjänsten för att tvinga förare av bil att stanna bilen,

  1. om föraren genom sitt körsätt visat uppenbar likgiltighet för annans liv,
  2. om föraren av annan anledning kan antagas vara farlig för annan person eller
  3. om föraren vid en i förväg planerad trafikkontroll ej stannar bilen på polismans tecken.

2 §  Spikmatta får användas endast på plats som i förväg bedömts vara lämplig. Spikmatta får ej användas, om sikten är nedsatt genom dimma, kraftigt snöfall eller liknande förhållande eller om vägbana är särskilt hal.

3 §  Spikmatta får läggas ut endast om

[S2]föraren uppmärksammats på att spikmatta kan komma att användas,

[S3]tydligt stopptecken givits åt föraren på sådan plats att han kan stanna bilen innan denna når mattan,

[S4]mattan utmärkes så att föraren kan se den tydligt,

[S5]vägbanan är fri från mötande trafik.

4 §  Polischef eller, enligt polischefens bestämmande, annan tjänsteman i polisledningen beslutar om användande av spikmatta. Kan sådant beslut ej avvaktas i fall som avses i 1 §1 eller 2, får vakthavande befäl besluta. Polisledningen skall underrättas om sådant beslut så snart det kan ske.

5 §  Har spikmatta använts, skall det anmälas till länsstyrelsen och rikspolisstyrelsen.

6 §  Rikspolisstyrelsen meddelar närmare anvisningar för tillämpningen av denna kungörelse.

Ändringar

Kungörelse (1967:419) med bestämmelser om användning av spikmatta i polistjänsten

Ändring, SFS 1998:42

    Omfattning
    upph.