Upphävd författning

Kungörelse (1967:448) om innehav och användning inom svenskt territorium av radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon;

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1967-06-09
Ändring införd
SFS 1967:448
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna kungörelse förstås med svenskt territorium Sveriges landområden och sjöterritorium samt luftrummet däröver.

2 §  Radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg, eller motorfordon får innehas inom svenskt territorium utan särskilt tillstånd.

[S2]Telestyrelsen får bestämma om avgift för innehav av mottagare på utländskt motorfordon, om den icke införts för tillfälligt brukande och ej är tullfri. Förordning (1992:907).

3 §  Radiosändare på utländskt fartyg får användas i fall av nöd samt

 1. inom svenskt hamnområde dels för radiotelefontrafik på frekvenser i bandet 156 -- 162 megahertz över svensk kuststation eller i hamnradiotrafik, dels för annat ändamål eller på andra frekvenser efter tillstånd av Telestyrelsen,
 2. inom svenskt territorium i övrigt, om telestyrelsen icke meddelat förbud mot eller föreskrivit inskränkning i användningen. Förordning (1992:907).

4 §  Radiosändare på utländskt luftfartyg får användas under färd inom svenskt territorium i fall av nöd samt i den mån det följer av avtal med den stat där luftfartyget hör hemma och sändaren innehas med tillstånd av myndighet i den staten. I övrigt får sändare användas under sådan färd endast med tillstånd av Telestyrelsen.

[S2]Har luftfartyget landat inom svenskt territorium, får sändaren användas endast i fall av nöd eller när det behövs för luftfartygs säkerhet eller efter tillstånd av Telestyrelsen. Förordning (1992:907).

5 §  Radiosändare på utländskt motorfordon får användas endast i fall av nöd eller efter tillstånd av Telestyrelsen. Förordning (1992:907).

6 §  När radiosändare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon användes inom svenskt territorium, skall bestämmelserna i gällande internationella telekonvention och radioreglementen iakttagas.

[S2]För luftfartyg skall dessutom iakttagas de föreskrifter för radioförbindelse som gäller vid luftfart inom svenskt territorium.

7 §  Mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon får användas inom svenskt territorium, om Telestyrelsen icke meddelat förbud mot eller föreskrivit inskränkning i användningen. Förordning (1992:907).

8 §  Om försegling eller annan åtgärd i fråga om radiosändare eller mottagare, som finns inom område, där den ej får användas, meddelas föreskrifter av Telestyrelsen. Förordning (1992:907).

9 §  Tillstånd, förbud eller föreskrift enligt 3, 4, 5 eller 7 § meddelar Telestyrelsen efter samråd med överbefälhavaren.

[S2]Telestyrelsen skall kungöra förbud eller föreskrift som meddelats enligt 3, 7 eller 8 §. Förordning (1992:907).

10 §  Om ansvar för brott mot denna kungörelse eller föreskrift som meddelats med stöd av den, finns bestämmelser i 21 § radiolagen (1966:755). Förordning (1991:1793).

11 §  Har brott som avses i 10 § begåtts på fartyg, äger bestämmelserna om domstol i 336 och 338 §§sjölagen (1891:35 s. 1) motsvarande tillämpning. Förordning (1985:91).

Ändringar

Kungörelse (1967:448) om innehav och användning inom svenskt territorium av radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon

Ändring, SFS 1975:91

  Omfattning
  ändr. 10, 11 §§

Förordning (1991:1793) om ändring i kungörelsen (1967:448) om innehav och användning inom svenskt territorium av radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:907) om ändring i kungörelsen (1967:448) om innehav och användning inom svenskt territorium av radiosändare och mottagare på utländskt fartyg, luftfartyg eller motorfordon

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1993:600

  Omfattning
  upph.