Upphävd författning

Kungörelse (1967:45) angående tillämpningen av förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1967-02-24
Ändring införd
SFS 1967:45
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om det enligt särskild lagstiftning fordras tillstånd för igångsättning av sådant byggnadsarbete som avses i 1 § förordningen om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten, bör länsstyrelsen höra den tillståndsgivande myndigheten innan särskilt beslut meddelas huruvida visst byggnadsarbete är avgiftsbelagt eller icke.

2 §  Myndighet som meddelar byggnadslov eller igångsättningstillstånd för byggnadsarbete skall underrätta länsstyrelsen om sådant lov eller tillstånd. Underrättelsen skall docka icke lämnas, om det är uppenbart att arbetet icke är avgiftsbelagt.

3 §  Deklaration för fastställande av preliminär avgift skall innehålla uppgift om byggnadsarbetets art och tidpunkten när arbetet skall igångsättas samt, förutom den beräknade byggnadskostnaden, sättet för beräkningen av denna. Deklaration för fastställande av slutlig avgift skall innehålla uppgift om tidpunkten när arbetet slutförts och, förutom den verkliga byggnadskostanden, sättet för beräkningen av denna.

[S2]Deklaration skall avges på heder och samvete.

[S3]Riksskattenämnden fastställer formulär till deklaration. Deklaration får dock avges utan att fastställt formulär användes.

4 §  Beräknar länsstyrelsen avgift med avvikelse från deklaration eller utan att deklaration avgivits, skall länsstyrelsen bereda byggherren tillfälle att yttra sig över beräkningen innan avgiften fastställes.

5 §  Sedan länsstyrelsen meddelat beslut i ärende rörande investeringsavgift, underrättar länsstyrelsen byggherren om beslutet i rekommenderat brev med mottagningsbevis. Meddelandet skall innehålla uppgifter om vad byggherren har att iakttaga om han önskar föra talan mot beslutet.

[S2]Innebär länsstyrelsens beslut att avgift skall erläggas underrättar länsstyrelsen byggherren om det belopp som skall inbetalas samt om betalningssätt och senaste tidpunkt för inbetalningen.

6 §  Hos länsstyrelsen föres förteckning över beslut i ärenden rörande investeringsavgift. I förteckningen antecknas byggherrens namn och adress, deklarationens nummer och dagen då den inkom samt dagen för inbetalning av avgift. annan anteckning om deklarationen eller om dess innehåll får ej ske. Förteckningen upprättas på blankett enligt formulär som riksskattenämnden fastställer.

7 §  Deklarationer och andra handlingar som ingivits eller upprättats för fastställande av avgift förvaras hos länsstyrelsen. De förstörs sedan sex år förlutit efter utgången av det år då de ingivits eller upprättats.

Ändringar

Kungörelse (1967:45) angående tillämpningen av förordningen den 24 februari 1967 (nr 44) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.