Upphävd författning

Kungörelse (1967:497) om vissa register hos folkbokföringsmyndighet över fastigheter och skattskyldiga m. fl.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-06-09
Ändring införd
SFS 1967:497
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Register över fastigheter

1 §  Skattemyndigheten för med hjälp av automatisk databehandling register över fastigheterna i länet. För varje fastighet eller särskilt redovisad del därav anges fastighetsbeteckning, identitetsnummer, bestående av kod för det administrativa område inom vilket fastigheten är belägen i förening med ett löpnummer (fastighetsnummer), samt ägarens eller innehavarens namn och postadress. Förordning (1990:907).

2 §  Hos skattemyndigheten förs register över fastigheterna inom varje lokalt skattekontors verksamhetsområde. Förordning (1990:907).

3 §  Skattemyndigheten för med hjälp av automatisk databehandling register över skattskyldiga i länet. I registret införs även icke skattskyldiga som är inskrivna i allmän försäkringskassa. För varje registrerad person anges personnummer eller särskilt registreringsnummer enligt vad i andra stycket sägs, namn och postadress, det administrativa område inom vilket den registrerade är skattskyldig eller inskriven, uppgift om preliminär och slutlig skatt samt i förekommande fall pensionsförhållanden med avseende på allmän försäkring.

[S2]Personnummer anges för fysisk person utom i de fall personen inte har hemortskommun i riket eller registreras i annan kommun än hemortskommunen. För sistnämnda fall och för övriga skattskyldiga anges särskilt registreringsnummer. Saknas personnummer fastställer skattemyndigheten sådant nummer. Särskilt registreringsnummer fastställs av skattemyndigheten. Förordning (1990:907).

4 §  Över skattskyldiga med särskilt registreringsnummer och över icke mantalsskrivna fysiska personer, som fått skattsedel på preliminär skatt eller som är inskrivna i allmän försäkringskassa, förs särskilda register hos skattemyndigheten. Förordning (1990:907).

5 §  Hos riksskatteverket föres i den omfattning verket bestämmer register över icke mantalsskrivna fysiska personer som erhållit debetsedel på preliminär skatt eller som är inskrivna i allmän försäkringskassa. Kungörelse (1971:329).

[S2]6 § har upphävts genom kungörelse (1968:594).

[S3]7 § har upphävts genom kungörelse (1990:907).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1967:497) om vissa register hos folkbokföringsmyndighet över fastigheter och skattskyldiga

Ändring, SFS 1968:594

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 3, 4, 7 §§

Ändring, SFS 1970:28

  Omfattning
  ändr. 7 §

Ändring, SFS 1971:329

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 3-5, 7 §§, rubr. närmast före 3 §; omtryck

Förordning (1986:1354) om ändring i kungörelsen (1967:497) om vissa register hos folkbokföringsmyndighet över fastigheter och skattskyldiga m.fl.

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1990:907) om ändring i kungörelsen (1967:497) om vissa register hos folkbokföringsmyndighet över fastigheter och skattskyldiga m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 § den 1 oktober 1990, och i övrigt den 1 januari 1991. Vad som i 3 § första stycket sägs om skattemyndigheten skall till utgången av år 1990 gälla länsskattemyndighet och vad som i 3 § andra stycket sägs om skattemyndigheten skall till utgången av år 1990 gälla lokal skattemyndighet.
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 1-4 §§
  Ikraftträder
  1990-10-01

Förordning (1991:764) om upphävande av kungörelsen (1967:497) om vissa register hos folkbokföringsmyndighet över fastigheter och skattskyldiga m.fl.

  Omfattning
  upph.