Upphävd författning

Kungörelse (1967:722) om tillämpning av avtal den 14 maj 1935 mellan Sverige och Tyska riket för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1967-12-01
Ändring införd
SFS 1967:722
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Avtalet den 14 maj 1935 mellan Sverige och Tyska riket för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt skall lända till efterrättelse för Sveriges del

[S2]Ang. lydelsen av avtalet och till detta fogat slutprotokoll se bilaga fogad till 1935:572.

2 §  Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning får medges med högst så stor del av skatten, som vid proportionell fördelning av hela det beräknade skattebeloppet på den egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Sverige, och den egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Tyskland, kan antagas belöpa på sistnämnda egendom (jfr art. 1--5).

3 §  Dödsbo efter svensk medborgare eller delägare i sådant dödsbo, som på grund av bestämmelserna i avtalet vill erhålla befrielse från skattskyldighet i Tyskland, kan hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages för att utverka sådan befrielse (jfr art. 6).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1967:722) om tillämpning av avtal den 14 maj 1935 mellan Sverige och Tyska riket för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.
Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den som avlidit efter den 18 november 1935.
Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 22 november 1935 (nr 572) om tillämpning av ett mellan Sverige och Tyska riket den 14 maj 1935 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt.
Förarbeten
Prop. 1935:245

Ändring, SFS 1992:1193

    Omfattning
    upph.