Kungörelse (1967:723) om tillämpning av avtal den 20 november 1936 mellan Sverige och Ungern för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1967-12-01
Ändring införd
SFS 1967:723
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagor finns inte med här.

1 §  Avtalet den 20 november 1936 mellan Sverige och Ungern för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt skall lända till efterrättelse för Sveriges del.

2 §  Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning får medges med högst så stor del av skatten, som vid proportionell fördelning av hela det beräknade skattebeloppet på den egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Sverige, och den egendom, som enligt avtalet skall beskattas i Ungern, kan antagas belöpa på sistnämnda egendom (jfr art. 1--5).

3 §  Dödsbo efter svensk medborgare eller delägare i sådant dödsbo, som på grund av bestämmelserna i avtalet vill erhålla befrielse från skattskyldighet i Ungern, kan hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages för att utverka sådan befrielse (jfr art. 6).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1967:723) om tillämpning av avtal den 20 november 1936 mellan Sverige och Ungern för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt

  Övergångsbestämmelse

  Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.
  Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den som avlidit efter den 31 december 1937.
  Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 17 december 1937 (nr 1009) om tillämpning av ett mellan Sverige och Ungern den 20 november 1936 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande arvsskatt.
  Förarbeten
  Prop. 1937:67