Upphävd författning

/r1/ Kungl. Maj:ts kungörelse (1967:729) om tillämpning av avtal den 27 oktober 1953 mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1967-12-01
Ändring införd
SFS 1967:729
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagor finns inte med här.

1 §  Avtalet den 27 oktober 1953 mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap skall lända till efterrättelse för Sveriges del. /n1/

[S2]//n1// Ang. avtalets lydelse se bilaga fogad till 1953:778.

2 §  Anstånd enligt 3 § kungörelsen den 1 december 1967 (nr 721) om förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid dubbelbeskattning får medges med högst så stor del av skatten, som överskjuter vad som beräknas enligt artikel 6 i avtalet högst kunna uttagas i Sverige eller, om den avlidne enligt avtalet skall anses ha varit bosatt i Danmark vid sin död, som överskjuter vad som beräknas skola ha uttagits såsom arvsskatt, om hänsyn tagits endast till den egendom som enligt avtalet skall beskattas i Sverige.

3 §  Om åtgärd av beskattningsmyndighet i Danmark medfört beskattning som strider mot avtalets principer, kan den som träffats av beskattningen hos Kungl. Maj:t ansöka om att åtgärd vidtages från svensk sida för att undvika sådan beskattning under förutsättning antingen att han själv uppfyller de krav som bestämmelserna i artikel 4 i avtalet uppställer för att någon skall anses vara bosatt i Sverige eller att den avlidne enligt avtalet skall anses ha varit bosatt i Sverige vid sin död (jfr art. 8).

Ansökan bör göras inom två år efter utgången av det kalenderår, då sökanden fick kännedom om beskattningen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1967:729) om tillämpning av avtal den 27 oktober 1953 mellan Sverige och Danmark för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på kvarlåtenskap

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1968.
Kungörelsen och bestämmelserna i avtalet tillämpas på dödsbo efter den som avlidit efter den 17 december 1953.
Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 30 december 1953 (nr 778) om tillämpning av ett mellan Sverige och Danmark den 27 oktober 1953 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap.
1992:945
  1. De upphävda kungörelserna skall dock fortfarande tillämpas beträffande arvsskatt på person som avlidit före den 18 oktober 1992 och beträffande gåvoskatt på gåva som omfattas av avtalet mellan Sverige och Danmark och för vilken skattskyldighet uppkommit före nämnda tidpunkt.
Förarbeten
Prop. 1953:238

Ändring, SFS 1992:945

    Omfattning
    upph.