Kungörelse (1967:845) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av patent

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
1967-12-01
Ändring införd
SFS 1967:845
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-07
Kungl. Maj:t har, med stöd av 5 § andra stycket patentlagen den 1 december 1967 (nr 837), funnit gott förordna, att reservdelar och tillbehör till luftfartyg får utan hinder av patent införas till riket och användas här för reparation av luftfartyg, hemmahörande i främmande stat som är ansluten till Chicagokonventionen den 7 december 1944 angående internationell civil luftfart och dessutom antingen är ansluten till Pariskonventionen den 20 mars 1883 för skydd av den industriella äganderätten eller har en patentlagstiftning vilken erkänner uppfinning som gjorts av medborgare i annan till Chicagokonventionen ansluten stat och lämnar tillfredsställande skydd åt sådan uppfinning.

Ändringar

Kungörelse (1967:845) om införsel och användning av reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan hinder av patent