Upphävd författning

Förköpskungörelse (1967:873)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1967-12-08
Ändring införd
SFS 1967:873 i lydelse enligt SFS 2010:36
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förköpsrätt enligt 1 § första stycket 5 förköpslagen (1967:868)

1 §  Förköpsrätt enligt 1 § första stycket 5 förköpslagen (1967:868) föreligger endast inom de områden som anges i bilaga till denna kungörelse. Förordning (1984:303).

Kommunens underrättelseskyldighet när kommunen avstår från att utöva förköpsrätt

2 §  Har kommun i fall som avses i 4 § förköpslagen beslutat avstå från att utöva förköpsrätt, skall den som hos kommunen väckt frågan utan dröjsmål underrättas om beslutet. Förordning (1979:901).

Säljares eller köpares anmälan till kommunen om försäljning

3 §  Anmälan till kommun enligt 7 § andra stycket förköpslagen bör innehålla uppgift om säljarens och köparens namn och adresser.

Inskrivningsmyndighetens åligganden med anledning av lagfartsansökan

4 §  Inskrivningsmyndigheten skall bedöma frågan om förköpsrätt inte får utövas med hänsyn till en fastighets användningssätt enligt 3 § första stycket 1 förköpslagen (1967:868) på grundval av bevis om fastighetens typkod året närmast före det år då lagfarten söks, om annan utredning inte läggs fram. Motsvarande fråga med hänsyn till fastighets ägovidd bedöms av inskrivningsmyndigheten på grundval av innehållet i fastighetsregistrets allmänna del. Kan frågan inte avgöras med ledning härav, skall den bedömas med ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning. Förordning (2000:312).

5 §  Kan ansökan om lagfart inte bifallas på grund av att frågan om förköp inte är avgjord, ska inskrivningsmyndigheten inom två veckor från den inskrivningsdag då ansökningen gjordes underrätta den eller de kommuner, där den fasta egendomen är belägen, om ansökningen. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den inskrivningsdag då lagfart söktes samt om säljarens och köparens namn och adresser. Till underrättelsen ska fogas en bestyrkt kopia av köpehandlingen.

[S2]Underrättelse enligt första stycket ska inte ske, om förvärvstillstånd fordras enligt jordförvärvslagen (1979:230). Förordning (2010:36).

Länsstyrelsens åligganden med anledning av ansökan om förvärvstillstånd

6 §  Får ansökan om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) ej prövas på grund av 10 § andra stycket samma lag, skall länsstyrelsen genast underrätta den eller de kommuner, där den fasta egendomen är belägen, om ansökningen.

[S2]Underrättelse enligt första stycket skall vara åtföljd av styrkt avskrift av köpehandlingen, om sådan ingivits, samt innehålla uppgift om den dag då ansökningen gjordes, egendomens beteckning samt säljarens och köparens namn och adresser. Om köpehandling inges senare, skall styrkt avskrift av handlingen genast tillställas kommunen.

[S3]I fall som avses i första stycket skall säljare och köpare underrättas om länsstyrelsens åtgärd med anledning av ansökningen. Förordning (2005:415).

7 § Har upphävts genom förordning (1999:852).

8 §  Har kommun efter ansökan eller anmälan som avses i 7 § andra stycket förköpslagen (1967:868) beslutat att inte utöva förköpsrätt, skall den som gjort ansökningen eller anmälningen utan dröjsmål underrättas om beslutet. Om kommunen mottagit underrättelse som avses i 5 eller 6 § denna kungörelse från inskrivningsmyndigheten eller länsstyrelsen, skall även den myndigheten underrättas om beslutet. Förordning (1999:852).

Kommunens åligganden när förköpsrätt utövas

9 §  Underrättelse till säljare och köpare enligt 7 § första stycket förköpslagen (1967:868) om beslut att utöva förköpsrätt ska innehålla upplysning om bestämmelserna i 9 § första och andra styckena samma lag om bestridande av förköpsrätt och tiden inom vilken bestridandet ska anmälas. Förordning (2008:164).

 • NJA 2005 s. 231:En kommun, som har beslutat att utöva förköpsrätt, har i underrättelser till köpare och säljare underlåtit att lämna sådana upplysningar som föreskrivs i 9 § förköpskungörelsen (1967:873). Denna brist har ansetts vara av sådan betydelse att kommunens anmälan till inskrivningsmyndigheten om utövande av förköpsrätt har avvisats.

10 §  Anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 § första stycket förköpslagen om beslut att utöva förköpsrätt skall vara åtföljd av styrkta avskrifter av köpehandlingen och beslutet. Kungörelse (1971:707).

11 §  Har kommunen beslutat att utöva förköpsrätt sedan kommunen erhållit underrättelse enligt 6 §, skall länsstyrelsen underrättas om beslutet. Sedan det blivit avgjort huruvida förköp äger rum, skall myndigheten underrättas. Förordning (1999:852).

Kommunens åligganden när tillstånd till förköp sökes

12 §  Ansökan om tillstånd till förköp enligt 9 § första stycket förköpslagen skall vara åtföljd av styrkt avskrift av köpehandlingen, av gravationsbevis och av bevis huruvida talan förts mot kommunens beslut att utöva förköpsrätt samt av den utredning kommunen åberopar till stöd för ansökningen.

Slutbestämmelser

12 a §  Bestämmelserna i 1-6 och 8-12 §§ gäller i tillämpliga delar även när försäljning omfattar tomträtt. Därvid skall vad som sägs om fastighet och fastighetsägare i stället avse tomträtt respektive tomträttshavare. Vad som sägs om lagfart skall avse inskrivning av förvärv av tomträtt. Förordning (1999:852).

13 §  Bestämmelserna i 1-6 och 8-12 a §§ om försäljning av fast egendom och tomträtt skall tillämpas också när sådan egendom eller rätt går i byte. Förordning (1999:852).

Bilaga

Områden inom vilka förköpsrätt föreligger enligt 1 § första stycket 5 förköpslagen (1967:868)
Östhammars kommun Trakten Öregrund Trosa kommun Trakterna Aktern Alpen 1 Ankaret Babord 2 Babord 4 Baderskan Bageriet Barkskeppet Barlasten Barrskogen Biskopen Björklövet Blomman Bogserbåten Bollbacken Bonden Bostället Biggen Brogården Bryggeriet Båthuset Båtmannen Bäckahästen Delfinen Diakonen Diakonissan Durken Dykaren Enigheten Fartyget Fiskaren Fiskekapellet Fiskpigan 2 Flaggskeppet Focken Forellen Fregatten Friheten Fullriggaren Fyrskeppet Fäderneslandet Färgaren Färjan Fören Galeasen Galären Gamla Staden Ginskär Gistgården Gråsälen Hajen Hammaren Handlanden Hoppet Jollen Jungfrutomten Jungmannen Kajaken Kajutan Kanadensaren Kanoten Kaptenen Karlsborg Klyvaren Kompassen Korvetten Krogen Krukmakaren Kruthuset Kräklan Kuten Kuttern Kvarnbacken Kvarnstenen Kvarnvingen Kyrkan Kyrkovärden Kyrkängen Kölen Körsbärskällan Lanternan Lillökan Linjeskeppet Livbåten Lotsbåten Mangelboden Marknaden Maskinisten Masten Matrosen Mitran Mjölnaren Notkarlen Notökan Näcken Organisten Paddeln Predikanten Prosten Pråmen Punschhandlaren Regalskeppet Relingen Repslagaren Resande man Riksnyckeln Roddaren Roddökan Rodret Rorsmannen Ruffen Rönnebo Saltmätaren Seglaren Seglet Sjukstugan Sjöboden Skepparen Skotet Skrovet Skutan Skärborgaren Skäret Skärfogden Skärlaget Skärlagsbibeln Skärlagskistan Skärlagstrumman Skötkarlen Slagskeppet Slupen Smedjan Smäcken Snipan Stallet Stenbrottet Storökan Storökan 9 Strömmen Styrbord Styrmannen Styva Lasse Stäven Svepökan Sälen Timmermannen Tjärfinnaren Trosa Trosa kvarn Trosalund Trosalundsberget Trålaren Tullaren Tågvirket Utsikten Uttern Valen Vikingaskeppet Vikingaskeppet 10 Vitalis Ågubben Ångbåten Åran Årtullen Ängen Ökan
Borgholms kommun Trakterna Afrika Akacian Aklejan Alen Almen Amfion Araben Asken Aspen Atollen Axet Björken Björnen Bleckslagaren Blåklinten Blåsippan Bofinken Boken Bonden Borgen Borgholm, blocken 11-14 Borgholms-Lugnet Bönan Cedern Ceres Cuba Cypressen Delfin Doppingen Duvan Eken Enen Engelen Enigheten Flädern Freja Garvaren Gotland Granen Gripen Gullvivan Gurkan Gärdet Gästgivaren Göta Hackspetten Hagen Hagtornet Halland Hammaren Hasseln Havren Herkules Horvan Häggen Höken Island Jämtland Kalmar Kamelen Kastanjen Kilen Norra Kilen Södra Klövern Korallen Kornet Korpen Kronan Körsbärsträdet Lantgården Linden Lärkan Löken Lönnen Malmsborg Mjölnaren Moroten Muraren Målaren Månen Måsen Nore Norge Nyckeln Näktergalen Nötväckan Oden Orion Osten Oxeln Palsternackan Passaden Pilen Plogen Plommonträdet Poppeln Påven Päronträdet Qvarnen Rapsen Riksäpplet Rosenfors Rosenträdet Runan Ryssland Rådhuset Rågen Rödbetan Rödhaken Rönnen Sjömannen Skepparen Skomakaren Skräddaren Smörblomman Snödroppen Sockerbetan Solrosen Sparven Spiran Staren Stenhuggaren Strandbo Stranden Svalan Svea Sverige Svärdet Sågaren Sälgen Talgoxen Tallen Tegen Thetis Thujan Tomaten Tor Torparen Torpet Traktorn Trasten Tulpanen Tröskan Törnrosen Ugglan Uranus Varmbadhuset Verdandi Vetet Villakvarteret Violen Vipan Vitkålen Vitsippan Våren Yfvika Ymer Zebran Zeland Åkaren Åkern Åland Ängen Äppelträdet Äran Ärlan Ärtan Öland
Mörbylånga kommun Trakterna Alen Almen Asken Badstugetäkten Beckasinen Bengtstorp Biet Björken Björn Björnhovda Björnhovdatäkten Blåklinten Boken Bromsen Bönan Cupido Dalian Dammen Dansken Draken Drönaren Duvan Dvärgen Ejdern Eken Falken Finken Fjärilen Flugan Flundran Färjestaden Garvaren Gasten Getingen Gladan Granen Gurkan Gäddan Gästgivaren Göta Havren Herkules Hjorten Hotellet Hovslagaren Huldran Humlan Hyacinten Hägern Hästen Häxan Höken Jupiter Jätten Kanonen Kornet Kulan Köpmannen Larven Lotsen Lärkan Löjan Magasinet Mandelblomman Maskrosen Matrosen Merkurius Mesen Myggan Myran Måsen Mörbylånga Mörbylånga kyrka Mörbylånga köping Mörbylångatäkten Nejlikan Neptun Norra Bårby Oxen Pilen Plåtslagaren Prästkragen Pumpan Påskliljan Resedan Ringblomman Runsbäck Runsbäckstäkten Rågen Siken Sillen Sjömannen Skalbaggen Skansen Skogsby Skogsrået Skytten Släggan Sländan Snäckan Solrosen Spindeln Spättan Spöket Stekeln Styrmannen Svanen Svea Svensken Syrenen Tallen Tingsplanen Tjuren Tomten Torslunda Trollet Tulpanen Tusenskönan Tången Tärnan Ugglan Vallmon Vattumannen Venus Vetet Vikingen Violen Vipan Vulkanus Vätten Åkaren Ålen Älvan Ärlan Ärtan Örnen

Gotlands kommun Trakten Visby Innerstaden

Kungälvs kommun Trakten Marstrand
Lysekils kommun Trakterna Alsbäck Angård Barkedal Biberg Brandseröd Brastad Brastads-Backa Brastads-Berg Brastads-Berga Brastads-Häller Brastads-Lycke Brastads-Öna Bräcke Bua Bävern Dalaryd Dalskogen Djupedal Dona Evensås Fedjan Fjälla Flat Fröjdendal Gamlestan Groröd Grönskult Gunnesbo Hals Hamre Heden Holländaröd Holma Holmeröd Humlekärr Häggvall Härmundsröd Immestad Islandsberg Kega Korseberg Kroken Kronberget Kvarndammen Kyrkojorden Kyrkvik Kådene Kärr Lassehaga Lid Lilla Berg Lilla Hede Lund Lyse Lyse Gamla Kyrka Lyse-Berga Lyse-Fiskebäck Lyse-Hogen Lyse-Lycke Lysestrand Lögen Lönndal Mariedal Medbo Nolby Norrkila Näreby Nöteberg Prästtorp Ryxö Ryxödalen Röd Rörvall Sandåker Sivik Skaftö Skaftö-Backa Skaftö-Berg Skaftö-Fiskebäck Skal Skopekärr Skår Sköllungen Slätten Slättna Stale Stockevik Stora Berg Stora Hede Stuveröd Säleby Säm Sämstad Södra Hamnen Sörkila Torgestad Torpet Toröd Tromängen Träleberg Tuntorp Tänum Ulseröd Vägeröd Ödsmål Öhed Östebo

Orusts kommun Trakterna Barrevik Edshult Edshultshall Hällevik Härmanö Käringön Köpmansgården Mollösund Nösund Tofta Tången

Sotenäs kommun Hela kommunen
Strömstads kommun Trakterna Alkan Anden Asken Backsippan Barken Berget Björken Björktickan Blåmesen Blåsippan Bofinken Boken Brevik Briggen Brinken Brunnäs Bränneriängen Brödtickan Diskuskastaren Domherren Drejaren Ejdern Eken Enen Erlandseröd Falken Fasanen Fiskaren Fiskarknopen Fjällskivlingen Fregatten Furan Fårtickan Färgaren Galeasen Galären Gladan Granen Graniten Grentickan Grisslan Gäddan Göken Hackspetten Hajen Hantverkaren Haren Hasseln Hattmurklan Heden Hovslagaren Hummern Häcklöparen Hägern Häggen Hällestrand Höjdhopparen Höken Höstmusseronen Jakten Kajan Kile Koralltickan Korpen Korshamn Kosters-Röd Krabban Kristallen Kullen Kulstötaren Kungshuvudet Kvarnen Kyrkosund Känseknopen Labben Laholmen Laxöringen Liljan Limmaren Linden Lunden Långan Långegärde Långö Längdhopparen Lärkan Lärksoppen Lönnen Löparen Magistern Makrillen Maneten Mariedal Minken Montören Morkullan Mossen Målaren Mården Måsen Märlspiken Nord-Koster Norra Slön Norrkärr Pilen Plåtslagaren Prickerten Prickmusseronen Rektorn Renen Riddaren Riggskruven Ripan Råbandsknopen Rådjuret Råkan Råssö Räkan Rönnen Sadelmakaren Saltholmen Sardinen Sillen Skatan Skepparen Skomakaren Skonerten Skräddaren Slaktaren Sliparen Slupen Släggkastaren Smeden Smörsoppen Snickaren Solbacken Sommarmusseronen Sothönan Sparven Spindeln Spinnaren Spjutkastaren Splitshornet Spoven Stale Stavhopparen Stenbiten Stenhuggaren Stenmurklan Stensoppen Storken Strömstad Surbrunn Svalan Svanen Sälgen Talgoxen Tallen Tjädern Tofsvipan Tomten Toppmurklan Torsken Trasten Trollet Tärnan Ugglan Uven Vadaren Veterinären Vipan Vitsippan Vårmusseronen Ålen Älgen Älvan Ängen Ärlan Örnen Överhandsknopen
Tanums kommun Trakterna Aleviken Amundholmen Arendal Barlind Bickjan Björngården Björnås Björnäs Bodalen Bogen Borgen Borrekärr Bottna Bottna-Bräcke Bottna-Hala Brände Holmen Buar Djupryggen Dyngön Edsten Edsvik Ejgdeholmen Ertseröd Fjällbacka Flig Fläskön Fåraby Galtö Gerlesborg Getryggen Gistholmen Gluppö Grebbestad Greby Grötskär Gudmundsskäret Gåsön Hakeröd Halvordseröd Hamburgsund Hamburgön Hamn Havsten Hede Heden Hee Heljeröd Hessland Hjärterön Hoga Hogslätt Hunden Hunstad Hällsö Hästvam Jore Kanebo Karlsdal Kidön Kil Klåvskär Klätta Klättarna Knäm Kragenäs Krossekärr Kråkholmen Kräga Kuseröd Kville-Amdal Kville-Berga Kville-Bräcke Kville-Ejgde Kville-Kalvö Kville-Rörvik Kville-Torp Kville-Valön Kville-Ödsmål Kvillekärr Källareholmen Kämperöd Kärill Kärra Kärraby Lammön Lilla Anrås Lilla Enerskär Lindön Linnebacka Lurs-Hogar Långeby Långekärr Långeskär Långåker Långön Löska Lössgård Mjölkeröd Musön Myren Nasseröd Norby Norgård Norra Backa Norra Dyngön Norra Väderöarna Näbban Näs Nästegård Ostorp Otterön Pinnö Raftön Raftötången Raghnildsholmen Resö Risholmen Rosstorpet Råröd Rörviksängen Sandbäck Sandryggen Sannäs Skickeröd Skogetorp Skogsliden Skäggeröd Skälleröd Skärbo Skärholmen Skärkäll Slängerumpan Slättna Smedseröd Snissholmen Stensholmen Stora Enerskär Sundal Svenneby Svenneby-Gunneröd Svenneby-Skärperöd Svenneby-Solbräcke Svenneby-Ulseröd Svenneby-Valön Södra Röd Södra Väderöarna Tanum Tanums-Bräcke Tanums-Ejgde Tanums-Gissleröd Tanums-Kalvö Tanums-Kleva Tanums-Röd Tanums-Rörvik Tanums-Säm Tanums-Ulseröd Tanums-Åseröd Tigerhällan Torgelsholmen Torseröd Träsvall Tyfta Tängeskär Ulmekärr Ulsholmen Ulvekärr Ulön Vallbostrand Vassbacken Vassholmarna Veddö Vedholmen Vik Vrångeröd Vrångsholmen Vrångstad Ytterby Åsleröd Överby Övre Tun
Tjörns kommun Trakterna Aröd Bäckevik Flatholmen Hålan Härön Klädesholmen Koholmen Nordvik Nötsäter Rönnäng Stavsundsholmen Stockevik Stora Dyrön Sunna Tjörnekalv Toftenäs Tubberöd Åstol
Uddevalla kommun Trakterna Berga Berseröd Bjällane Bjällansås Björke Björkeröd Björndalen och Myren Bokenäs Kyrka Bokenäs-Backa Bokenäs-Berg Bokenäs-Bua Bokenäs-Fossen Bokenäs-Hogen Bokenäs-Klev Bokenäs-Kärr Bokenäs-Röd Bokenäs-Åker Bäcken Bön Bönneröd Cederslund Egersten Eskilsröd Fagergatan Fränneröd Fultaga Fället Gasehogen Gråbenegiljan Gullmarsberg Gunnarby Hjältön Hogstorp Humlehed Hålan Häleby Hällebäck Häller Hästeryr Högstale Jordfall Kallsås Kamperöd Kavlanda Klingeröd Klåva Knarrevik Knähammar Kolsby Kolvik Kråkeröd Kålleröd Lanehed Lekstale Lilla Bräcke Lingäll Linnebo Lycke Lögås Nedre Kåröd Nyborg Orrevik Prästäng Reorseröd Ris Rålanda Rörbäck Sandbacken Skal Skaveröd Skoghem Skredsviks Kyrka Skredsviks Prästgård Skredsviks-Anneröd Skredsviks-Backa Skredsviks-Berg Skredsviks-Bråten Skredsviks-Bräcke Skredsviks-Bua Skredsviks-Gunneröd Skredsviks-Hede Skredsviks-Hogen Skredsviks-Kärr Skredsviks-Lunden Skredsviks-Ryr Skredsviks-Skogen Skredsviks-Torp Skår Skårperöd Skälebacken Skötteröd Stensbacka Stora Bräcke Studseröd Svenseröds Prästgård Svensland Svepetorp Sörberget Tegane Torpane Torseröd Utäng Valås Väjeröd Äskebacka Ödegården Östertåga Österöd Övre Kåröd
Öckerö kommun Hela kommunen
Örnsköldsviks kommun Trakterna Arvidsbo Axelsbo Bertilsbo Dalbo Fredsbo Fridsborg Fyrplatsen Gottfridsbo Gustavshem Hermansbo Jakobsbo Karlsbo Kristinebo Kristinehem Lovisagården Lundagård Marviksgrunnan Myresön Märtabo Norrbysänge Nätra-Johanneslund Nätra-Johannesro Ottosbo Sjöudden Skatalandet Sundsbacken Trysunda Ulvö lotsplats Ulvöhamn Ulvön Vedinstorpet Viklunda
Åre kommun Trakterna Björnänge Bräcke England Hamre Hårbörsta Lien Lund Mörviken Så Totten Vik Åre-Prästbord Åre-Berge Åre-Svedje Förordning (1999:374).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förköpskungörelse (1967:873)

Ändring, SFS 1971:707

  Omfattning
  ändr. 4, 5, 8, 10 §§, rubr. närmast före 4 §

Ändring, SFS 1973:545

  Omfattning
  ändr. 7, 13 §§, rubr. närmast före 13 §; ny 12 a §

Ändring, SFS 1974:816

  Omfattning
  ändr. 4 §

Ändring, SFS 1975:1142

  Omfattning
  ändr. 7, 8, 11 §§, rubr. närmast före 6 §

Förordning (1979:312) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

  Omfattning
  ändr. 5-8, 11 §§, rubr. närmast före 6 §

Förordning (1979:901) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

  Omfattning
  upph. 1 §; ändr. 2, 12 a, 13 §§, rubr. närmast före 2 §

Förordning (1982:846) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1983. I fråga om förvärv som har skett före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§

Förordning (1984:303) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

  Omfattning
  ändr. 12 a, 13 §§; nya 1 §, rubr. närmast före nya 1 §, bil.
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:4) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1985-01-30

Förordning (1985:826) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1985-12-04

Förordning (1987:186) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1987-06-01

Förordning (1987:973) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1991:71) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

  Omfattning
  ändr. 6, 8, 11 §§, rubr. närmast före 6 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1992:1375) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1992-12-31

Förordning (1999:374) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

Omfattning
ändr. 6 §, bil.
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:852) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

Omfattning
upph. 7 §; ändr. 5, 8, 11, 12 a, 13 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:312) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2005:415) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2008:164) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2010:36) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:264) om upphävande av förköpskungörelsen (1967:873)

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande vid en försäljning av fast egendom eller tomträtt i sådan egendom, om kommunen före den 1 maj 2010 har gjort en anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 § den upphävda förköpslagen (1967:868).
Omfattning
upph.