Upphävd författning

Kungörelse (1968:380) med särskilda bestämmelser i fråga om jordregister och fastighetsbok för vissa delar av Kopparbergs län

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1968-05-28
Ändring införd
SFS 1968:380
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid sammanläggning enligt lagen den 17 juni 1932 (nr 223) med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län skall, om fastighet som ingår i sammanläggningen ej är upptagen i särskilt rum i lagfartsboken, föreskriven anteckning i lagfartsboken om sammanläggningen göras i närmast lediga rum på det upplägg till vilket fastigheten hör eller, om fastigheten är upptagen i överskriften till upplägget, i överskriften.

[S2]Sedan förordnande om sammanläggning enligt nyss angivna lag vunnit laga kraft, skall de handlingar som behövs för ändring i jordregistret med anledning av sammanläggningen överlämnas till överlantmätaren.

2 §  Har sammanläggning som avses i 1 § ägt rum, skall fastigheterna i skifteslaget upptagas på nya upplägg i jordregistret, i den mån eljest föreskriven registrering med anledning av sammanläggningen ej lämpligen kan ske.

[S2]På varje nytt upplägg som tillkommer enligt första stycket upptages lämpligt antal fastigheter. Bestämmelserna om jordregisterenhet i förordningen den 13 juni 1908 (nr 74) angående jordregister äger motsvarande tillämpning i fråga om fastighet som upptages på sådant upplägg. Upptages flera fatigheter på samma upplägg anses de tillsammans som en jordregisterenhet. Fastigheternas gamla upplägg eller rum överlinjeras med rött.

[S3]Sedan sammanläggning som avses i 1 § ägt rum skall jordtal ej vidare redovisas för fastigheterna i skifteslaget.

3 §  När uppgift inkommit till inskrivningsdomaren om ändring i jordregistret på grund av sammanläggning som avses i 1 §, skall fastighetsbok enligt lagen den 3 juni 1932 (nr 169) om uppläggande av nya fastighetsböcker för landet uppläggas för fastigheterna i skifteslaget. Har till följd av äldre bestämmelser om jordregister sammanläggning som avses i 1 § ej föranlett ändring i registret, skall ny fastighetsbok uppläggas, när uppgift inkommit om ändring i jordregistret på grund av laga skifte vid vilket sammanläggningen ägt rum.

[S2]I fall som avses i första stycket behöver lagfart eller inskrivning om att ansökan om lagfart är vilande ej överföras till upplägg i ny fastighetsbok, om ny lagfart skall sökas enligt lagen den 17 juni 1932 (nr 226) med särskilda bestämmelser om lagfart inom vissa delar av Kopparbergs län.

4 §  Har vid laga skifte till rubbning av storskifte enligt lagen med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län gemensam ägolott för flera fastigheter utlagts med stöd av 13 § nämnda lag, införes ägolotten som fastighet i jordregistret, om det är lämpligt med hänsyn till redovisnigen vid skiftet och övriga förhållanden.

[S2]Ägolott som skall införas i jordregistret som fastighet enligt första stycket upptages på upplägget för någon av de fastigheter för vilka ägolotten utlagts. Ägolotten åsättes närmast lediga registernummer. I rummen för de fastigheter för vilka ägolotten utlagts överlinjeras uppgifterna i kolumnerna 2--11 med rött och införes i kolumn 18 uppgift om den nya fastighetens registerbeteckning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1968:380) med särskilda bestämmelser i fråga om jordregister och fastighetsbok för vissa delar av Kopparbergs län

Övergångsbestämmelse

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1968.
Genom kungörelsen upphäves kungörelsen den 17 juni 1932 (nr 227) med särskilda bestämmelser i vissa fall i fråga om jordregister och kungörelsen den 17 juni 1932 (nr 228) med särskilda bestämmelser om förande av fastighetsbok innom vissa delar av Kopparbergs län. Kungörelsen med särskilda bestämmelser i vissa fall i fråga om jordregister skall dock fortfarande gälla i fråga om laga skifte som avslutats före den 1 januari 1968. I fråga om laga skifte som påbörjats men icke avslutats före den 1 januari 1968 får lantmäteristyrelsen, om särskilda skäl föreligger, förordna att nämnda kungörelse alltjämt skall gälla.

Ändring, SFS 1990:127

    Omfattning
    upph.