Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Förordning (1968:41) med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto;

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-03-01
Ändring införd
SFS 1968:41
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Utan hinder av 2 § första stycket a)--c) förordningen den 27 mars 1954 (nr 142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto, får skattskyldig, som med intyg från skogsvårdsstyrelsen i länet visar att skog stormfällts i avsevärd omfattning under år 1966 eller 1967 på viss fastighet, beträffande den förvärvskälla vari fastigheten ingår för beskattningsåren 1967, 1968 och 1969 åtnjuta uppskov med högst ett belopp, motsvarande summan av
  1. åttio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för skog som avyttrats genom upplåtelse av avverkningsrätt,
  2. femtio procent av den på beskattningsåret belöpande köpeskillingen för avyttrade skogsprodukter,
  3. femtio procent av saluvärdet av skogsprodukter som under beskattningsåret uttagits för förädling i egen rörelse.

Ändringar

Förordning (1968:41) med särskilda bestämmelser om insättning på skogskonto

Förarbeten
Prop. 1968:5

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.