Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1968:462) med vissa bestämmelser om kompletteringstrafik med personbil

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1968-08-15
Ändring införd
SFS 1968:462
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Utan hinder av 8 och 9 §§ förordningen angående yrkesmässig automobiltrafik m.m. får infordrande av yttranden inskränkas eller underlåtas, om ansökan om trafiktillstånd avser sådan tidtabellsenlig kompletteringstrafik med personbil som anordnas på grund av avtal med kommun eller landstingskommun för person- och godsbefordran eller endast godsbefordran på viss vägsträcka. Motsvarande gäller om ansökan avser tillstånd att i kompletteringstrafik med personbil använda släpfordon för godsbefordran.

2 §  I samband med tillstånd att bedriva trafik som avses i 1 § får, om inte särskilda omständigheter föranleder annat, medges befrielse från skyldigheten att iakttaga föreskrifterna i 23, 25 och 29 §§ förordningen (1940:910) angående yrkesmässig automobiltrafik m.m. och vad som särskilt föreskrivits om lämplighetsbesiktning och trafikkort. Kungörelse (1973:107).

Ändringar

Kungörelse (1968:462) med vissa bestämmelser om kompletteringstrafik med personbil

Ändring, SFS 1973:107

    Omfattning
    ändr. 2 §

Ändring, SFS 1988:1503

    Omfattning
    upph.