Upphävd författning

Kungörelse (1968:633) om återföring av särskilt inves teringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1968-12-06
Ändring införd
SFS 1968:633
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Har skattskyldig medgivits särskilt investeringsavdrag för anskaffning av inventarier enligt förordningen den 15 mars 1968 (nr 87) om särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt och dessutom avdrag för ingående mervärdeskatt, som belöper på samma inventarier, enligt förordningen den 6 juni 1968 (nr 430) om mervärdeskatt, skall hela det särskilda investeringsavdraget återföras till beskattning, om annat ej följer av andra eller tredje stycket.

[S2]Har anskaffningskostnad för inventarier som avses i första stycket till någon del betalats före den 1 januari 1969, skall endast sådan del av det särskilda investeringsavdraget återföras som svarar mot den del av anskaffningskostnaden som återstår obetald vid utgången av år 1968.

[S3]Avdragsbelopp som sammanlagt icke uppgår till 100 kronor skall icke återföras.

2 §  Återföring av särskilt investeringsavdrag skall ske vid taxering till statlig inkomstskatt för det beskattningsår, under vilket avdraget för ingående mervärdeskatt medgivits. Den skattskyldige skall i självdeklaration som avges till ledning för taxeringen lämna specificerad uppgift om särskilt investeringsavdrag som skall återföras enligt 1 §. Återfört avdragsbelopp upptages som skattepliktig intäkt vid inkomstberäkningen för den förvärvskälla i vilken avdraget åtnjutits.

3 §  Den som enligt förordningen om mervärdeskatt är redovisningsskyldig för sådan skatt och vid taxering till statlig inkomstskatt medgivits särskilt investeringsavdrag för anskaffning av inventarier är skyldig att efter anmaning av beskattningsmyndighet meddela de upplysningar som beträffande honom kan vara av betydelse för tillämpningen av 1 §.

Ändringar

Kungörelse (1968:633) om återföring av särskilt investeringsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt

Ändring, SFS 1993:1278

    Omfattning
    upph.