Upphävd författning

Instruktion (1968:656) för offentligt ombud hos stadshypoteksförening

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1968-12-13
Ändring införd
SFS 1968:656 i lydelse enligt SFS 1991:1509
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som enligt 13 § reglementet den 13 december 1968 (nr 654) för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och för stadshypoteksföreningar förordnats som ombud (offentligt ombud), skall vid fullgörandet av sitt uppdrag iakttaga bestämmelserna i denna instruktion.

2 §  Med ledning av uppgifter från kassan om lån, som utbetalats till föreningen, skall ombudet tillse att skuldförbindelser och säkerheter, som svarar mot lånen, utan onödigt dröjsmål ställes under hans vård. På den låneförbindelse som föreningen har att avge till kassan enligt formulär som fastställes av kassan skall ombudet intyga, på vilket sätt de i förbindelsen angivna säkerhetshandlingarna förvaras.

3 §  Ombudet skall övervaka att föreningen följer kassans föreskrifter om skyldighet för föreningen att anmäla innehav av inteckningshandling för anteckning hos inskrivningsdomare.

[S2]Ombudet skall kontrollera och bestyrka riktighten av de uppgifter om skuldförbindelser och pantförskrivna inteckningar, som enligt kassans anvisningar skall antecknas i inteckningsregister hos föreningen.

4 §  Begär föreningen att få ut säkerhetshandling, som förvaras under ombudets nyckel, för annat ändamål än anteckning om innehav av pantbrev, konkursbevakning, ansökan om stämning eller betalningsföreläggande, exekutiv försäljning eller köpeskillingslikvid, får ombudet bifalla framställningen endast om det visas att den ifrågasatta åtgärden beslutats i behörig ordning och om åtgärden ej uppenbarligen strider mot gällande bestämmelser.

[S2]Begär föreningen att få ut skuldförbindelse, som förvaras under ombudets nyckel, för att byta ut denna mot ny förbindelse genom vilken lånet omsättes, får framställningen beviljas endast om det visas att kassan samtyckt till utbytet.

[S3]När lån slutbetalas eller annan åtgärd vidtas som fordrar att säkerhetshandling är tillgänglig, skall ombudet lämna ut handlingen till behörig tjänsteman hos föreningen mot kvitto, som lägges in i låneakten. Förordning (1991:1509).

5 §  Över handlingar som lämnats ut skall ombudet föra förteckning enligt formulär som fastställes av kassan. Förteckningen skall förvaras tillsammans med säkerhetshandlingarna.

6 §  Föreligger dröjsmål med återställande av utlämnad handling, skall ombudet göra påminnelse i saken hos föreningens styrelse. Lämnas påminnelsen obeaktad, skall ombudet anmäla förhållandet hos kassan.

[S2]När handling återställes, skall ombudet tillse att med denna ej vidtagits annan åtgärd än den för vilken handlingen utlämnats.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Instruktion (1968:656) för offentligt ombud hos stadshypoteksförening

Förordning (1991:1509) om ändring i instruktionen (1968:656) för offentligt ombud hos stadshypoteksförening

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning där talan väckts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1992-01-01

Förordning (2003:849) om upphävande av instruktionen (1968:656) för offentligt ombud hos stadshypoteksförening

Omfattning
upph.