Upphävd författning

Kungörelse (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1968-03-08
Ändring införd
SFS 1968:71 i lydelse enligt SFS 1993:750
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tillstånd att till riket införa eller här driva handel med spruta eller kanyl meddelas för viss tid eller tills vidare.

[S2]Ansökan om tillstånd skall innehålla uppgift om

 1. sökandens namn eller firma samt postadress,
 2. lagerlokalernas belägenhet,
 3. föreståndare för verksamheten.

2 §  Den som driver handel med spruta eller kanyl skall iakttaga att försäljning ej sker då omständigheterna ger anledning till misstanke att varan kan komma till användning vid narkotikamissbruk. Försäljning får icke ske till den som är under tjugoett år om denne ej styrker att varan behövs för medicinskt ändamål.

3 §  Tillstånd som meddelats enligt 1 § får återkallas när skäl föreligger. Innan återkallelse sker skall tillståndshavaren beredas tillfälle att yttra sig.

[S2]Beslut om återkallelse länder omedelbart till efterrättelse såvida ej annat anges i beslutet.

4 §  För att täcka kostnaderna för Läkemedelsverkets kontroll av sprutor och kanyler skall den som söker eller har fått tillstånd till införsel av eller handel med sprutor och kanyler betala en ansökningsavgift om 1 000 kr och en årlig avgift om 700 kr.

[S2]Ansökningsavgiften skall betalas när ansökan ges in. Den årliga avgiften skall tas ut från och med månaden efter den då Läkemedelsverket gett tillstånd till införsel respektive handel till och med den månad då tillståndet upphör att gälla. Avgifterna skall i övrigt betalas inom den tid och på det sätt som Läkemedelsverket bestämmer. Förordning (1993:750).

5 §  Läkemedelsverket får, om det finns synnerliga skäl, göra undantag från kravet att ansökningsavgiften skall betalas när ansökan ges in. Om det finns särskilda skäl, får verket betala tillbaka hela eller en del av ansökningsavgiften eller den årliga avgiften. Förordning (1993:750).

6 §  Ytterligare bestämmelser för tillämpningen av förordningen meddelas av läkemedelsverket. Förordning (1993:750).

Ändringar

Kungörelse (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

Förordning (1990:551) om ändring i kungörelsen (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1993:750) om ändring i kungörelsen (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler

Omfattning
nuvarande 4 § betecknas 6 §; nya 4, 5 §§
Ikraftträder
1993-07-01

Ändring, SFS 2012:596

Omfattning
upph.