Upphävd författning

Förordning (1969:137) med instruktion för statens invandrarverk

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1969-05-23
Ändring införd
SFS 1969:137
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan den 3 december 1965 (nr 600) skall tillämpas på statens invandrarverk.

Uppgifter

2 §  Verket är central förvaltningsmyndighet för utlännings-, flykting-, invandrar- och medborgarskapsfrågor i den mån de icke ankommer på annan myndighet. Förordning (1984:684).

3 §  Det åligger verket särskilt att

[S2]fullgöra de uppgifter som ankommer på verket enligt utlänningslagstiftningen eller som enligt medborgarskapslagstiftningen eller annan författning ankommer på den centrala utlänningsmyndigheten,

[S3]svara för överföring och mottagning av organiserat uttagna flyktingar samt för mottagning av asylsökande och för dessa ändamål driva förläggningar,

[S4]i samverkan med kommuner svara för att flyktingar och asylsökande erbjuds bostad och i övrigt tas emot på ett lämpligt sätt i det svenska samhället,

[S5]fortlöpande bevaka behovet av åtgärder för att främja invandrares och språkliga minoriteters sociala och kulturella situation i Sverige samt efter samråd med berörda myndigheter föreslå eller vidtaga åtgärder och verka för samordning av åtgärderna,

[S6]verka för samordning av samhällsinformationen till och om invandrare samt svara för sådan samhällsinformation till invandrare som icke ankommer på annan myndighet och för information till allmänheten i invandringspolitiska frågor,

[S7]svara för sådan dokumentation om invandrares och språkliga minoriteters sociala och kulturella situation som icke ankommer på annan myndighet,

[S8]vara kontaktorgan mellan samhället och invandrare, språkliga minoriteter samt deras sammanslutningar,

[S9]föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning det behövs för verksamheten. Förordning (1984:684).

3 a §  Verket företräder staten inom sitt verksamhetsområde om inte annat följer av särskilda bestämmelser. Förordning (1985:536).

3 b §  Verket får betala ut skälig ersättning för person- eller sakskador som uppkommit i verksamhet som verket bedriver.

[S2]Verkets beslut i dessa frågor får inte överklagas. Förordning (1985:536).

Organisation

4 §  Verket ledes av en styrelse. Ledamöter av denna är en generaldirektör, som är styrelsens ordförande, och sex andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

[S2]För var och en av de särskilt utsedda ledamöterna utser regeringen en personlig suppleant. Förordning (1975:594).

5 §  Generaldirektören är chef för verket.

[S2]Hos verket finns en avdelningschef, som är generaldirektörens ställföreträdare.

[S3]Inom verket finns fem byråer, tillståndsbyrån, medborgarskapsbyrån, samordningsbyrån, informationsbyrån och administrativa byrån, samt en registerenhet.

[S4]Varje byrå förestås av en byråchef. Registerenheten förestås av en avdelningsdirektör. Förordning (1975:594).

6 §  Hos verket är i övrigt anställda tjänstemän enligt personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får verket anlita experter och sakkunniga.

7 § har upphävts genom förordning (1978:662).
8 § har upphävts genom förordning (1978:662).
9 § har upphävts genom förordning (1975:594).

Ärendenas handläggning

10 §  Av styrelsen avgöres

 1. viktigare författningsfrågor,
 2. viktigare frågor om organistion, arbetsordning eller tjänsteföreskrifter,
 3. frågor om förslag till anslagsframställning hos riksdagen och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. frågor om riktlinjer för meddelande av visering eller uppehålls-, bosättnings- eller arbetstillstånd eller för avgörandet av medborgarskapsärenden,
 5. viktigare frågor om åtgärder för att främja invandrares och språkliga minoriteters sociala och kulturella situation,
 6. frågor om tillsättning av tjänst i lägst lönegrad F 13,
 7. frågor om läkarundersökning, disciplinär bestraffning, åtalsanmälan, flyttningsskyldighet eller avstängning från tjänstgöring,
 8. frågor om skiljande från tjänst eller uppdrag,
 9. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. Förordning (1975:594).

11 §  Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

[S2]Är ett styrelseärende så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden mellan generaldirektören och minst tre andra ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:836).

12 §  Ärende, som icke skall avgöras av styrelsen, avgöres av generaldirektören ensam.

13 §  I arbetsordning eller genom särskilt beslut får överlämnas åt annan tjänsteman än generaldirektören att avgöra ärende eller grupp av ärenden som icke är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på generaldirektören.

14 §  När generaldirektören är hindrad att utöva sin tjänst, utövas den av avdelningschefen. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av visst ärende eller viss grupp av ärenden.

15 §  Uppkommer hinder för såväl generaldirektören som avdelningschefen, fullgöres generaldirektörens åligganden av den byråchef generaldirektören bestämmer.

16 §  I generaldirektörens frånvaro får ej fattas beslut av större vikt, som kan anstå utan olägenhet, eller utan hans medgivande vidtagas åtgärd, som rubbar eller ändrar av verket meddelade föreskrifter eller tillämpade grunder.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten, till dess regeringen bestämmer annan. Förordning (1975:594).

17 §  Ärende avgöres efter föredragning som ankommer på chefen för den byrå, enhet eller sektion dit ärendet hör eller på särskilt förordnad föredragande. I arbetsordning eller genom särskilt beslut får medges att ärende som handlägges enligt 13 § avgöres utan föredragning.

[S2]Generaldirektören får själv övertaga beredning och föredragning av ärende.

[S3]Avdelningschefen får närvara vid ärendes föredragning. Byråchef eller chefen för registerenheten får närvara när ärende som hör till hans byrå eller enhet föredrages av annan. Kungörelse (1973:268).

18 § har upphävts genom förordning (1975:594).
19 § har upphävts genom förordning (1986:836).

20 §  Under tjänsteresa eller vid annat tillfälle, när ärende är så brådskande att föredragande ej kan tillkallas, får generaldirektören utan föredragning meddela beslut som icke kan uppskjutas utan olägenhet.

21 §  Generaldirektören, avdelnignschefen, byråchef, chefen för registerenheten eller, efter beslut av generaldirektören, annan tjänsteman får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärende hos verket. Kungörelse (1973:268).

Tjänstetillsättning

22 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

[S2]Styrelsens övriga ledamöter förordnas för högst tre år. Suppleanter förordnas för samma tid.

[S3]Tjänst som avdelningschef eller byråchef tillsättes av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S4]Övriga tjänster tillsättes och annan personal antages av verket. Förordning (1975:594).

23 § har upphävts genom förordning (1975:594).

Övriga bestämmelser

24 §  Besked enligt 37 § andra stycket statstjänstemannastadgan den 3 december 1965 (601) lämnas av verket i fråga om byråchef.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1969:137) med instruktion för statens invandrarverk

Övergångsbestämmelse

Denna instruktion träder i kraft den 1 juli 1969, då instruktionen den 3 december 1965 (nr 678) för statens utlänningskommission skall upphöra att gälla.
I fråga om tillsättning första gången av vissa tjänster hos statens invandrarverk gäller särskilda föreskrifter.
Vad Kungl. Maj:t i författning eller särskitl beslut föreskrivit om statens utlänningskommission skall i stället avse statens invandrarverk.

Ändring, SFS 1970:686

  Omfattning
  ändr. 24 §

Ändring, SFS 1973:268

  Omfattning
  ändr. 5, 10, 17, 21 §§

Ändring, SFS 1975:594

  Omfattning
  upph. 9, 18, 23 §§; ändr. författningsrubr., 3-5, 7, 10, 16, 22 §§

Förordning (1978:662) om ändring i instruktionen (1969:137) för statens in- vandrarverk

  Omfattning
  upph. 7, 8 §§

Förordning (1980:383) om ändring i förordningen (1969:137) med instruktion för statens invandrarverk

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1982:830) om ändring i förordningen (1969:137) med instruktion för statens invandrarverk

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1984:684) om ändring i förordningen (1969:137) med instruktion för statens invandrarverk

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:536) om ändring i förordningen (1969:137) med instruktion för statens invandrarverk

  Omfattning
  nya 3 a, 3 b §§
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1986:836) om ändring i förordningen (1969:137) med instruktion för statens invandrarverk

  Omfattning
  upph. 19; ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:429

  Omfattning
  upph.