Inaktuell version

Efterlysningskungörelse (1969:293)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1969-05-23
Ändring införd
SFS 1969 i lydelse enligt SFS 1996:85
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Efterlysning enligt denna kungörelse kan ske, om upplysning saknas var någon som eftersökes av myndighet uppehåller sig och efterlysningen kan antagas underlätta eftersökningen.

[S2]Om efterlysning för brott och om efterlysning i vissa andra fall finns bestämmelser utöver vad som föreskrives i denna kungörelse.

2 §  Efterlysningar verkställs genom att uppgifter införs i ett register över efterlysta personer som förs med hjälp av automatisk databehandling (ADB). Databehandlingen utförs av Rikspolisstyrelsen.

[S2]Uppgifter införs i ADB-registret av den polismyndighet som beslutar om efterlysning eller för verkställighet erhåller efterlysningsbeslut som har meddelats av en åklagarmyndighet eller Kriminalvårdsstyrelsen. Rikspolisstyrelsen inför uppgifter i registret beträffande efterlysningar som beslutats av styrelsen. Förordning (1982:227).

3 §  I den mån det kan främja efterlysningsförfarandet, får Rikspolisstyrelsen ge ut publikationer eller förteckningar över gällande efterlysningar och över efterlysningar som har återkallats. Förordning (1982:227).

4 § har upphävts genom förordning (1979:420).

5 §  Innan efterlysning sker skall de åtgärder ha vidtagits för att anträffa den eftersökte, som omständigheterna föranleder.

6 §  Rikspolisstyrelsen, polismyndighet, åklagarmyndighet eller Kriminalvårdsstyrelsen beslutar om efterlysning. Annan myndighet kan göra framställning om efterlysning hos polismyndighet.

[S2]Rikspolisstyrelsen beslutar om efterlysning på begäran av utländsk myndighet.

[S3]Av ett beslut om efterlysning skall det framgå om den efterlyste skall omhändertas vid anträffandet. Förordning (1982:227).

7 §  Framställning om efterlysning görs hos den polismyndighet inom vars distrikt den begärande myndigheten är belägen, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

[S2]Framställningen skall innehålla uppgifter om den eftersökte, om anledningen till eftersökningen och om den åtgärd som skall vidtagas när han anträffas. Till framställningen skall fogas de handlingar som behövs för polismyndighetens handläggning av ärendet. Förordning (1982:227).

8 § har upphävts genom förordning (1982:227).

9 §  När den efterlyste har anträffats eller efterlysningen av något annat skäl inte längre behövs, skall den genast återkallas. Återkallelse sker genom att uppgifterna tas bort ur registret.

[S2]En efterlysning skall återkallas av den polismyndighet som anträffar den efterlyste. Om efterlysningen av något annat skäl inte längre behövs, skall den återkallas av den polismyndighet som har verkställt efterlysningen.

[S3]En myndighet som har begärt en efterlysning hos en polismyndighet skall genast underrätta denna, när den efterlyste har anträffats eller efterlysningen av något annat skäl inte längre behövs. Om en efterlysning har beslutats av en åklagarmyndighet eller av Kriminalvårdsstyrelsen har den beslutande myndigheten motsvarande skyldighet att underrätta den polismyndighet som verkställt efterlysningen. Förordning (1992:838).

10 § har upphävts genom förordning (1982:227).
11 § har upphävts genom förordning (1982:227).

12 §  En efterlysning som inte avser en person som skall omhändertas vid anträffandet och inte heller en försvunnen person, gäller högst ett år, om inte dessförinnan ett nytt beslut har meddelats. Efterlysningar som av detta skäl upphört att gälla tas bort ur registret genom Rikspolisstyrelsens försorg. Förordning (1982:227).

13 §  Om efterlysning i utlandet beslutar Rikspolisstyrelsen efter framställning.

13 a §  Registret över efterlysta personer får även för passhinderundersökning innehålla uppgifter om personer som är underkastade övervakning enligt 24 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken, reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § samma balk eller är ålagda att lämna ifrån sig sitt pass enligt 2 kap. 12 § eller 6 kap. 6 §konkurslagen (1987:672) eller för vilka förbud att utfärda pass har meddelats enligt samma lagrum.

[S2]För att kunna förebygga och uppdaga överträdelser av besöksförbud får registret över efterlysta personer också innehålla uppgifter om personer vilka har meddelats besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud. Förordning (1996:85).

14 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av Rikspolisstyrelsen.

Ändringar

Efterlysningskungörelse (1969:293)

Förordning (1979:420) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 2, 9, 10, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1979-07-03

Förordning (1982:227) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

  Omfattning
  upph. 8, 10, 11 §§; ändr. 2, 3, 6, 7, 9, 12 §§; ny 13 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1982-06-01

Förordning (1987:922) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

  Omfattning
  ändr. 13 a §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1992:838) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1992-08-01

Förordning (1996:85) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

  Omfattning
  ändr. 13 a §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (2005:324) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Omfattning
ändr. 13 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:989) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Omfattning
ändr. 2, 6, 9 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2011:968) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Omfattning
ändr. 13 a §
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2014:1116) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:491) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)

Omfattning
ändr. 13 a §
Ikraftträder
2015-08-01