Kungörelse (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1969-06-27
Ändring införd
SFS 1969:475 i lydelse enligt SFS 1999:476
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Kommun eller allmän inrättning samt ägare eller innehavare av hamn, flygplats eller godsterminal får anlita Tullverket för uppbörd av sina avgifter enligt denna kungörelse. Förordning (1999:476).

2 §  Framställning om uppbörd genom Tullverkets försorg görs hos verket. Kan uppbörden lämpligen förenas med tjänstegöromålen i Tullverket, får verket träffa överenskommelse om sådan uppbörd. Verket skall därvid bestämma den ersättning som skall utgå för arbetet med uppbörden. Ersättningen skall bestämmas så att staten får skälig gottgörelse för sina kostnader. Förordning (1999:476).

3 §  Uppbörd sker i den ordning Tullverket bestämmer. Förordning (1999:476).

Ändringar

Kungörelse (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg

Förordning (1999:476) om ändring i kungörelsen (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
1999-07-01