Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:493) om folkbokföring vid internordisk flyttning

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-09-05
Ändring införd
SFS 1969:493
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna kungörelse tillämpas på den som flyttar till Sverige från Danmark, Finland, Island eller Norge eller från Sverige till något av dessa länder. Kungörelse (1972:419).

2 §  Bestämmelserna i denna kungörelse om pastorsämbete gäller vid flyttning till eller från Stockholm eller Göteborg den lokala skattemyndigheten där.

[S2]Med lokal registreringsmyndighet i annat nordiskt land än Sverige avses i denna kungörelse:

[S3]I Danmark kommunalstyrelsen genom folkregisterföraren,

[S4]i Finland den som för befolkningsregister (kyrkoböcker, civilregister och dissenterförsamlingarnas medlemslistor),

[S5]i Norge registerföraren för folkregister,

[S6]i Island nationalregistret.

3 §  Vid tillämpning av denna kungörelse avgöres enligt svensk lag frågan om den, som flyttat från annat nordiskt land till Sverige, skall anses bosatt här.

[S2]Pastorsämbetet skall lämna lokal registreringsmyndighet de upplysningar som behövs för bedömning av bosättningsfråga i annat nordiskt land och underrättelse om beslut som fattas i sådan fråga.

Inflyttning

4 §  Den som anmäler inflyttning skall inom två veckor efter inflyttningen lämna pastorsämbetet internordiskt flyttningsbetyg, utfärdat av lokal registreringsmyndighet i utflyttningslandet, och blankett till internordiskt flyttningsbevis. Om den anmälande begär det, skall pastorsämbetet rekvirera nämnda handlingar från den lokala registreringsmyndigheten i utflyttningslandet. Pastorsämbetet skall även rekvirera berörda handlingar för den som skall kyrkobokföras utan att anmälan skett.

5 §  Beslutar pastorsämbetet att kyrkobokföra någon som flyttat in, skall pastorsämbetet sända internordiskt flyttningsbevis till den registreringsmyndighet som utfärdat det internordiska flyttningsbetyget.

[S2]Finner pastorsämbetet att den som anmält inflyttning rätteligen bör vara kyrkobokförd i annan församling inom landet, skall de handlingar som avses i 4 § återställas till den som gjort anmälan med påteckning om till vilket pastorsämbete han har att anmäla inflyttningen.

[S3]Har i annat fall än som avses i andra stycket pastorsämbetet beslutat att ej kyrkobokföra den som anmält inflyttning, skall beslutet antecknas på betyget och blanketten till flyttningsbevis. Betyget återställes till den anmälande och blanketten till flyttningsbevis sändes till den registreringsmyndighet som utfärdat betyget.

[S4]Ändras pastorsämbetets beslut om kyrkobokföring genom beslut eller utslag av länsrätten eller kammarrätten, skall pastorsämbetet underrätta registreringsmyndigheten om det. Förordning (1986:1359).

Utflyttning

6 §  Den som avser att flytta från landet skall före utresan anmäla flyttningen till pastorsämbetet i kyrkobokföringsorten. Pastorsämbetet utfärdar för honom internordiskt flyttningsbetyg med bifogad blankett till internordiskt flyttningsbevis.

[S2]Pastorsämbetet i kyrkobokföringsorten skall även utfärda sådant betyg med bifogad blankett till bevis på begäran av den som uppger sig redan ha flyttat ut eller av lokal registreringsmyndighet i inflyttningslandet.

7 §  Avregistrering från kyrkobokföringen på grund av flyttning till annat nordiskt land får ske endast med stöd av internordiskt flyttningsbevis. Den flyttande avregistreras som utflyttad den dag som angetts som inflyttningsdag i beviset.

8 §  Har internordiskt flyttningsbevis ej kommit in till pastorsämbetet inom två månader från utfärdandet av internordiskt flyttningsbetyg, skall pastorsämbetet begära upplysningar i ärendet hos den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet.

9 §  Har pastorsämbetet anledning antaga att någon som är kyrkobokförd eller upptagen i obefintligregistret har flyttat till annat nordiskt land utan att flyttningen anmälts, skall pastorsämbetet underrätta den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet om förhållandet.

Tillämpningsföreskrifter

10 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden.

Ändringar

Kungörelse (1969:493) om folkbokföring vid internordisk flyttning

Ändring, SFS 1970:342

  Omfattning
  ändr. 1 §

Ändring, SFS 1972:419

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1986:1359) om ändring i kungörelsen (1969:493) om folkbokföring vid internordisk flyttning

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1990:1256) om upphävande av kungörelsen (1969:493) om folkbokföring vid internordisk flyttning

  Omfattning
  upph.