Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1969:5) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning

Version: 1969:5

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1969-01-17
Ändring införd
SFS 1969:5
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I fråga om inkomst, som utgör ersättning för artistisk verksamhet vid tillställning eller ljudupptagning eller ersättning för sådan verksamhet för ljudradio eller television, utgår preliminär A-skatt, även om inkomsten icke utgör den skattskyldiges huvudsakliga inkomst av tjänst enligt 3 § 2 mom. uppbördslagen den 5 juni 1953 (nr 272). Detsamma gäller inkomst som utgör royalty eller liknande ersättning och härrör av verksamhet som nyss nämnts.

Bestämmelserna om ersättning för artistisk verksamhet gäller även ersättning till professionell idrottsman. (Jämför 1974:771 ö.b. p. 3)

2 §  Bestämmelserna i 1 § gäller icke, om bevillningsavgift utgår enligt lagen den 23 oktober 1908 (nr 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter.

[S2]Utges ersättning som avses i 1 § av fysisk person eller dödsbo, utgår preliminär A-skatt endast om ersättningen utgör omkostnad i rörelse.

[S3]Riksskatteverket får medge att preliminär A-skatt icke skall utgå för ersättning som tillkommer viss juridisk person. Kungörelse (1971:780). (Jämför 1974:855 ö.b.)

3 §  Fråga om artistisk verksamhet föreligger bedömes med hänsyn till verksamhetens karaktär och omfattning samt omständigheterna i övrigt. Hit hänföres bl.a. utövande av musik, sång, skådespeleri, recitation och dans.

4 §  Avdrag för preliminär A-skatt enligt denna kungörelse göres med 40 procent av det utbetalade beloppet, om ej mottagaren visar att annan beräkningsgrund bestämts för avdraget. Skatteavdrag utgår icke på särskilt beräknad reseersättning, såvitt den avser kostnaden för själva resan.

[S2]Avdrag göres icke från ersättning som, sedan särskild reseersättning enligt första stycket frånräknats, understiger 200 kronor. I fråga om ersättning som skall fördelas på flera avses härvid vad som tillkommer var och en av dem. Öretal som uppkommer vid beräkning av skatteavdrag jämnas till närmast högre hela krontal. Den som utbetalar ersättningen skall lämna kvitto på varje skatteavdrag. Kungörelse (1969:283).

5 §  Den som har gjort skatteavdrag enligt 4 § skall inbetala det innehållna beloppet till artistskattekontot. Inbetalningen göres med särskilt inbetalningskort senast fjorton dagar efter det att avdraget gjorts. Inbetalning vid samma tillfälle för flera skattskyldiga får göras i en post om samtidigt särskild förteckning insändes till länsskattemyndigheten i Örebro län. Föreligger särskilda skäl, får riksskatteverket bestämma annan tid och ordning för inbetalningen.

[S2]På inbetalningskortet eller förteckningen skall anges ersättningens storlek, dagen för utbetalningen och mottagarens namn samt i övrigt lämnas uppgifter enligt fastställt formulär. Lag (1986:1345).

6 §  Inbetalas icke innehållen skatt inom föreskriven tid, skall inom tid som gäller för inbetalningen skriftligt meddelande lämnas till länsskattemyndigheten i Örebro län om storleken av den innehållna skatt som sålunda hade bort inbetalas. Vid underlåtenhet att lämna meddelande inom föreskriven tid påförs förseningsavgift enligt 54 § 3 mom. uppbördslagen (1953:272). Lag (1986:1345).

7 §  Vid tillämpning av bestämmelserna i 58 § uppbördslagen (1953:272) i fall som avses i 5 § beräknas restavgift från utgången av den för inbetalning föreskrivna tiden och tilläggsavgift för varje påbörjad tidrymd av sex månader utöver den första efter utgången av den månad under vilken inbetalningen skulle ha skett. Lag (1979:491).

8 §  För den som är skyldig att göra skatteavdrag enligt 4 § gäller i tillämpliga delar vad som föreskrives om arbetsgivare i uppbördslagen.

[S2]Jämkning av skatt enligt 45 § uppbördslagen skall, om ej särskilda omständigheter föranleder till annat, i första hand avse annan skatt än preliminär skatt enligt 1 § denna kungörelse. Kungörelse (1971:780). (Jämför 1974:771 ö.b. p. 3)

9 §  Närmare föreskrifter och anvisningar för tillämpningen av denna kungörelse meddelas av riksskatteverket. Kungörelse (1971:780).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1969:5) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning

Ändring, SFS 1969:283

  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§

Ändring, SFS 1971:780

  Omfattning
  nuvarande 7, 8 §§ betecknas 8, 9 §§; ändr. 2, 5-7, nya 9 §§; omtryck

Lag (1979:491) om ändring i kungörelsen (1969:5) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. Älde bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om meddelande om skatt som har innehållits före lagens ikraftträdande.
  Förarbeten
  Prop. 1978/79:161
  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§

Lag (1986:1345) om ändring i kungörelsen (1969:5) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning

  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1990:328

  Omfattning
  upph.