Upphävd författning

Kungörelse (1970:100) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten (obsolet)

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1970-05-06
Ändring införd
SFS 1970:100
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Investeringsavgift som avses i förordningen (1970:99) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten erlägges icke för

[S2]byggnadsarbete i de delar av Gävleborgs, Kopparbergs, Värmlands, Älvsborgs och Göteborgs och Bohus län som ingår i det allmänna stödområdet enligt 3 § kungörelsen (1970:180) om statligt regionalpolitiskt stöd,

[S3]byggnadsarbete för vilket byggnadskostnaden icke överstiger 50 000 kronor eller, om arbetet utgör del av byggnadsföretag eller eljest har samband med annat byggnadsarbete, den sammanlagda byggnadskostnaden icke överstiger 50 000 kronor. Kungörelse (1970:319).

2 §  Deklaration som avses i 4 § först stycket förordningen (1970:99) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten skall innehålla uppgift om byggnadsarbetets art och tidpunkten när arbetet skall igångsättas samt, förutom den beräknade byggnadskostnaden, sättet för beräkningen av denna. Deklaration som avses i 5 § första stycket nämnda förordning skall innehålla uppgift om tidpunkten när arbetet slutförts och, förutom den verkliga byggnadskostnaden, sättet för beräkningen av denna.

[S2]Deklaration skall avges på heder och samvete.

[S3]Riksskattenämnden fastställer formulär till deklaration. Deklaration får dock lämnas utan att fastställt formulär användes.

3 §  Om det enligt särskild lagstiftning fordras tillstånd för igångsättning av sådant byggnadsarbete som avses i 1 § förordningen (1970:99) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten, bör länsstyrelsen höra länsarbetsnämnden innan särskilt beslut meddelas huruvida visst byggnadsarbete är avgiftsbelagt eller icke.

4 §  Beräknar länsstyrelsen avgift med avvikelse från deklaration eller utan att deklaration lämnats, skall länsstyrelsen bereda byggherren tillfälle att yttra sig över beräkningen innan avgiften fastställes.

5 §  Sedan länsstyrelsen meddelat beslut i ärende rörande investeringsavgift, underrättar länsstyrelsen byggherren om beslutet i rekommenderat brev med mottagningsbevis. Meddelandet skall innehålla uppgift om vad byggherren har att iakttaga om han önskar föra talan mot beslutet.

6 §  Myndighet som meddelar byggnadslov eller tillstånd att påbörja byggnadsarbete skall underrätta länsstyrelsen om sådant lov eller tillstånd. Underrättelse skall dock icke lämnas, om det är uppenbart att arbetet icke är avgiftsbelagt.

7 §  Hos länsstyrelsen föres förteckning över beslut i ärenden rörande investeringsavgift. I förteckningen antecknas byggherrens namn och adress, dagen då deklarationen inkom samt dagen för inbetalning av avgift. Annan anteckning om deklarationen eller om dess innehåll får ej ske. Förteckningen upprättas på blankett enligt formulär som riksskattenämnden fastställer.

8 §  Deklarationer och andra handlingar som ingivits eller upprättats för fastställande av avgift förvaras hos länsstyrelsen. De förstöres sedan sex år förflutit efter utgången av det år då de ingivits eller upprättats.

Ändringar

Kungörelse (1970:100) om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten (obsolet)

Ändring, SFS 1970:319

    Omfattning
    ändr. 1 §