Upphävd författning

Förordning (1970:276) om doktorsavhandlingar

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1970-05-27
Ändring införd
SFS 1970:276 i lydelse enligt SFS 1993:864
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Av statsmedel ersättes sådan skälig kostnad för framställning av doktorsavhandling, som fordras för avläggande av doktorsexamen, såvitt gäller slutlig utskrift av manuskript, översättning eller språkgranskning och mångfaldigande.

[S2]Kostnad för översättning av doktorsavhandling till främmande språk eller för språkgranskning av doktorsavhandling som avfattats på främmande språk ersättes, såvitt gäller annan del än obligatorisk sammanfattning på främmande språk, endast om det är önskvärt att de forskningsresultat som redovisas i avhandlingen blir kända utom landet.

[S3]Kostnad för mångfaldigande genom tryckning ersättes endast om det är önskvärt att de forskningsresultat som redovisas i doktorsavhandlingen får stor spridning.

2 § har upphävts genom förordning (1984:826).

3 §  Av statsmedel ersätts även skälig kostnad för mångfaldigande på billigaste framställningssätt av de vetenskapliga uppsatser som sammanfattats i sammanläggningsavhandling. Förordning (1993:864).

4 §  Vid bestämmandet av ersättning enligt 1 - 3 §§ skall skälig hänsyn tagas till annan ersättning som utgår till framställning av doktorsavhandlingen eller till mångfaldigande av de vetenskapliga uppsatser, som sammanfattats i sammanläggningsavhandlingen.

5 §  Fråga om ersättning samt fråga huruvida villkor enligt 1 § andra eller tredje stycket är uppfyllt prövas av styrelsen för universitetet eller högskolan.

[S2]Innan ansökan om ersättning för kostnad, som avser mångfaldigande av doktorsavhandling genom tryckning, avslås på grund av bestämmelsen i 1 § tredje stycket, bör yttrande inhämtas från det forskningsråd till vars ämnesområde avhandlingen hör.

[S3]Beslut som avser fråga huruvida villkor enligt 1 § andra eller tredje stycket är uppfyllt får inte överklagas. Förordning (1993:864).

6 §  Till universitetets eller högskolans bibliotek överlämnas

 1. av tryckt doktorsavhandling 150 exemplar, om ersättning för tryckningskostnad utgår enligt denna förordning,
 2. av doktorsavhandling, som mångfaldigats på annat sätt än genom tryckning, 100 exemplar, om ersättning för kostnad för mångfaldigande utgår enligt denna förordning. Förordning (1993:864).

7 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna förordning meddelas av högskolestyrelsen. Förordning (1977:592).

Ändringar

Förordning (1970:276) om doktorsavhandlingar

Förordning (1977:592) om ändring i kungörelsen (1970:276) om doktorsavhandlingar

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 5-7 §§

Förordning (1984:826) om ändring i förordningen (1970:276) om doktorsavhandlingar

  Omfattning
  upph. 2 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1991:1101) om ändring i förordningen (1970:276) om doktorsavhandlingar

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1993:864) om ändring i förordningen (1970:276) om doktorsavhandlingar

Omfattning
ändr. 3, 5, 6 §§
Ikraftträder
1993-07-01

Förordning (1998:82) om upphävande av förordningen (1970:276) om doktorsavhandlingar

  Omfattning
  upph.