Upphävd författning

Kungörelse (1970:469) om kungörande i kyrka

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1970-06-29
Ändring införd
SFS 1970:469
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Anslag enligt 1 § första stycket lagen (1942:117) med vissa bestämmelser om kungörande i kyrka m.m. sker genom att kungörelsen hålles tillgänglig viss tid hos kommunstyrelsen i den kommun som med hänsyn till ändamålet med kungörelsen finnes lämplig och genom att meddelande härom och om kungörelsens huvudsakliga innehåll anslås på kommunens anslagstavla.

[S2]Rör kungörelsen kyrkliga angelägenheter, skall den i stället hållas tillgänglig på pastorsexpeditionen i den församling som med hänsyn till kungörelsens ändamål finnes lämplig. Meddelandet skall i sådant fall anslås på församlingens anslagstavla.

2 §  Förutom att anslag sker enligt 1 §, skall dessutom från predikstolen uppläsas dels kungörelse, om vars uppläsande Kungl. Maj:ts särskilt förordnat, dels kungörelse enligt stadgan (1958:261) om prästval, dels, om församlingen beslutar det, även annat i författning föreskrivet kyrkligt tillkännagivande.

[S2]Uppläsningen skall ske efter gudstjänstens slut, om ej domkapitlet beträffande visst slag av kungörelse bestämmer annorlunda.

3 §  Det åligger pastor att föra förteckning över kungörelser och tillkännagivanden som upplästs i kyrkan och däri anteckna tiden för åtgärden.

[S2]Förteckningen skall inläggas i kyrkoarkivet och förvaras där minst fem år.

Ändringar

Kungörelse (1970:469) om kungörande i kyrka

Ändring, SFS 1992:356

    Omfattning
    upph.