Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Cirkulär (1970:513) till socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, rikspolisstyrelsen, samtliga länsstyrelser, polismyndigheter, länsskolnämnder, socialnämnder och skolstyrelser om intensifierat samarbete mellan socialnämnd, skola och polis

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1970-08-14
Ändring införd
SFS 1970:513 i lydelse enligt SFS 1981:1228
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Samhällets resurser för att främja barns och ungdoms utveckling samt förebygga och motverka brottslighet och annan missanpassning bland barn och ungdom måste samordnas och utnyttjas effektivt. För att främja planering och samordning av dessa resurser bör i kommunerna finnas samarbetsorgan mellan framför allt socialnämnd, skola och polis såvida inte sådant organiserat samarbete uppenbarligen är obehövligt. Initiativ till att samarbetsorgan bildas bör i första hand tas av socialnämnden. Förutom företrädare för socialnämnd, skola och polis bör även andra myndigheter och organisationer, som berörs av verksamheten, deltaga i samarbetet.
Länsstyrelserna skall verka för att samarbetsorgan bildas där sådant behövs.
Samarbetsorganet bör sammanträda regelbundet.
Till sammanträde bör allt efter ärendenas beskaffenhet kallas representanter för myndigheter inom kommunen, psykisk barna- och ungdomsvård, skyddskonsulentorganisationen, arbetsförmedling samt andra organ, institutioner, ungdomsorganisationer och andra föreningar vilkas verksamhet berör barn och ungdom och som inte är företrädda i samarbetsorganet.
Samarbetsorganet bör arbeta för att samarbetet på fältet bedrivs i lämpliga former med bl.a. uppsökande verksamhet samt information i barna- och ungdomsvårdande frågor.
Socialstyrelsen, skolöverstyrelsen och rikspolisstyrelsen skall gemensamt och efter samråd med brottsförebyggande rådet samt hörande av Svenska kommunförbundet meddela råd och anvisningar för hur samarbetet bör bedrivas.
Samarbetsorganet bör varje år senast den 31 mars lämna berättelse om sin verksamhet under föregående år till socialstyrelsen och länsstyrelsen. Förordning (1981:1228).

Ändringar

Cirkulär (1970:513) till socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, rikspolisstyrelsen, samtliga länsstyrelser, polismyndigheter, länsskolnämnder, socialnämnder och skolstyrelser om intensifierat samarbete mellan socialnämnd, skola och polis

Förordning (1976:598) om ändring i cirkuläret (1970:513) till socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, rikspolisstyrelsen, samtliga länsstyrel- ser, polismyndigheter, länsskolnämnder, barnavårdsnämnder och skolstyrelser om intensifierat samarbete mellan barna- vårdsnämnd, skola och polis

    Omfattning
    ändr.

Förordning (1981:1228) om ändring i cirkuläret (1970:513) till socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, rikspolisstyrelsen, samtliga länsstyrelser, polismyndighe- ter, länsskolnämnder, barnavårdsnämnder och skolstyrelser om intensifierat samarbete mellan barnavårdsnämnd, skola och polis

Omfattning
ändr. författningsrubr., ändr.

Ändring, SFS 2002:231

Omfattning
upph.