Upphävd författning

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd

Departement
Civildepartementet
Utfärdad
1970-11-13
Ändring införd
SFS 1970:641
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statlig myndighet, som kan ge föreskrifter, anvisningar eller råd, får ej utan att underställa regeringen frågan ge ändrade eller nya föreskrifter, anvisningar eller råd som kan påverka gällande standard eller tillämpade normer och som i mer än oväsentlig grad kan leda till direkta eller indirekta kostnadsökningar i den av föreskrifterna m. m. berörda verksamheten.

[S2]Till grund för myndighetens prövning av om fråga bör underställas regeringen skall myndigheten utreda förslagets kostnadsmässiga konsekvenser samt höra företrädare för dem som kan förutses slutligt få bära ökade kostnader för ändrad standard eller ändrade normer. I de fall förslaget omfattar kommunal eller landstingskommunal verksamhet skall samråd ske med den beredning (C 1983:02) som har tillkallats för att utreda frågan om ökad samverkan mellan stat och kommun samt förenkling av statliga regler, m. m.

[S3]Första och andra styckena gäller ej om regeringen förordnar annat för särskilt fall eller på särskild framställning meddelar undantag för visst verksamhetsområde.

[S4]Första stycket och andra stycket andra meningen gäller ej om kostnadsökningarna förutses komma att slutligt i sin helhet falla på kommuner eller landstingskommuner och företrädare för dessa efter hörande ej har påkallat att frågan underställs regeringen. Förordning (1983:223).

1 a §  Myndighet skall bedriva sin verksamhet på sådant sätt att kostnadshöjande effekter begränsas även när myndigheten

 1. utövar sådan tillsyns- eller inspektionsverksamhet som ankommer på myndigheten eller
 2. utarbetar information som ges i form av riktlinjer, rekommendationer eller liknande i de fall där sådan information ej omfattas av föreskrifterna i 1 §. Förordning (1977:629).

2 §  Det åligger riksrevisionsverket att inom ramen för den av verket bedrivna förvaltningsrevisionen särskilt följa sådan verksamhet av myndigheterna som avses i 1 § och därvid bedöma de kostnadsmässiga konsekvenserna av verksamheten.

[S2]Myndighet som utfärdar föreskrifter, anvisningar eller råd som avses i första stycket skall, i den ordning och omfattning som riksrevisionsverket bestämmer, tillställa riksrevisionsverket avskrift av föreskrift m.m. som utfärdas samt av den utredning om föreskrifternas kostnadsmässiga konsekvenser som har utförts av myndigheten. Förordning (1977:629).

Ändringar

Kungörelse (1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd

Förordning (1977:629) om ändring i kungörelsen (1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; ny 1 a §; omtryck

Förordning (1980:388) om ändring i kungörelsen (1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1983:223) om ändring i kungörelsen (1970:641) om begränsning i myndighets rätt att meddela föreskrifter, anvisningar eller råd

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1983-05-24

Ändring, SFS 1987:1347

  Omfattning
  upph.