Upphävd författning

Kungörelse (1970:650) om undanförsel och förstöring av egendom som tillhör eller innehaves av statlig myndighet m.fl.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1970-11-27
Ändring införd
SFS 1970:650
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Med myndighet förstås i denna kungörelse statlig myndighet. Vad som sägs om myndighet gäller även annan statlig institution eller organisation samt Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbi ldningsradio AB eller Sveriges Radio Förvaltnings AB.

[S2]Med egendom förstås i kungörelsen fast och lös egendom med undantag av arkivalier, böcker, konstverk och kulturhistoriska föremål. Förordning (1992:1272).

2 §  Myndighet skall enligt bestämmelserna i denna kungörelse planlägga och ombesörja undanförsel och förstöring av egendom som tillhör eller innehaves av myndigheten, om ej särskilda bestämmelser gäller för viss egendom.

Planläggning av undanförsel och förstöring

3 §  Myndighet fastställer i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för ekonomiskt försvar vilken egendom som skall planläggas för undanförsel och förstöring samt vilka förberedande åtgärder för förstöringen som bör vidtagas.

[S2]Ansvaret för planläggning av undanförsel och förstöring åvilar myndigheten, om ej annat gäller på grund av överenskommelse som biträtts av överbefälhavaren och överstyrelsen.

4 §  Om planläggning av undanförsel och förstöring skall överbefälhavaren, överstyrelsen för ekonomiskt försvar samt vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas. Vidare skall den till vilken egendomen hör och den som innehar egendomen underrättas, om annan utfört planläggningen.

Undanförsel

5 §  Beslut om undanförsel av egendom som tillhör eller innehaves av myndighet meddelas, efter särskilt förordnande av Kungl. Maj:t, av myndigheten i samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

[S2]När högsta beredskap gäller för krigsmakten, får överbefälhavaren, militärbefälhavare och annan militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela de föreskrifter för verkställighet av undanförsel som är särskilt påkallade med hänsyn till militära operationer.

[S3]Om såväl beslutad som genomförd undanförsel skall vederbörande civilbefälhavare och länsstyrelse underrättas.

Förstöring

6 §  Beslut om förstöring av egendom som tillhör eller innehaves av myndighet meddelas, efter särskilt förordnande av Kungl. Maj:t, av myndigheten i samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för ekonomiskt försvar.

[S2]Har förstöring beslutats, får överbefälhavaren, militärbefälhavare eller annan militär myndighet, som därtill bemyndigats av överbefälhavaren eller militärbefälhavare, meddela föreskrifter om tiden för beslutets verkställande och, i den mån det är påkallat från militär synpunkt, om andra förhållanden av betydelse för verkställigheten. Den till vilken egendomen hör och den som innehar egendomen skall snarast möjligt underrättas om sådana föreskrifter. Dessutom skall länsstyrelsen i det län där egendomen finns underrättas.

Särskilda bestämmelser

7 §  Bestämmelserna i 11--14 §§ kungörelsen (1961:656) om undanförsel och förstöring äger motsvarande tillämpning i fråga om undanförsel och förstöring enligt denna kungörelse. ü

Ändringar

Kungörelse (1970:650) om undanförsel och förstöring av egendom som tillhör eller innehaves av statlig myndighet m.fl.

Förordning (1992:1272) om ändring i kungörelsen (1970:650) om undanförsel och förstöring av egendom som tillhör eller innehaves av statlig myndighet m.fl

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Ändring, SFS 1993:243

  Omfattning
  upph.