Upphävd författning

Kungörelse (1971:1019) om tillämpning av stadgan om prövnings- och anmälningsskyldighet för verksamhet som avses i kap. 6 art. 3 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
SFS 1971:1019
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Endast den svenska versionen.
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att den i bilaga C till gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland intagna stadgan om prövnings- och anmälningsskyldighet för verksamhet som avses i kap. 6 art. 3 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland skall äga tillämpning fr.o.m. den 1 januari 1972 och så länge gränsälvsöverenskommelsen är i kraft. Stadgan har den lydelse som härvid fogad bilaga utvisar.

Bilaga

Stadga om prövnings- och anmälningsskyldighet för verksamhet som avses i kap. 6 art. 3 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland

1 §  Med tillstånd avses i denna staga sådant tillstånd till verksamhet enligt kap. 6 art. 3 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland som enligt kap. 6 art. 4 i nämnda överenskommelse lämnas av finsk-svenska gränsälvskommissionen.

2 §  Följande slag av fabriker eller andra inrättningar får ej anläggas utan tillstånd om verksamhet, som avses i kap. 6 art. 3 i gränsälvsöverenskommelsen, skall bedrivas vid inrättningen:

 1. gruva eller anrikningsverk,
 2. sintrings-, järn eller stålverk eller ferrolegeringsverk,
 3. metallverk eller metallraffinaderi,
 4. anläggning för ytbehandling av metall,
 5. gjuteri,
 6. kabelfabrik,
 7. cementfabrik, krossverk, makadamverk, stenhuggeri,
 8. anläggning för framställning av kalk eller kalkprodukter,
 9. asfaltverk, oljegrusverk,
 10. kritbruk,
 11. fabrik för framställning av byggnadsmaterial på mineralbas,
 12. mineralullsfabrik,
 13. täkt av fast berg, sten, grus eller sand,
 14. porslins-, kakel- eller lergodsfabrik,
 15. fabrik för framställning av glas,
 16. träimpregneringsverk,
 17. träsliperi, pappersbruk, cellulosa- eller wallboardfabrik,
 18. sockerfabrik,

[S2]19 stärkelsefabrik,

 1. mejeri, torrmjölk- eller glassfabrik,
 2. slakteri, köttkonservfabrik eller destruktionsanläggning,
 3. fiskmjöls- eller fiskoljefabrik eller fabrik för beredning eller konservering av fisk,
 4. fabrik för beredning eller konservering av grönsaker, rotfrukter, frukter eller bär,
 5. margarinfabrik,
 6. jästfabrik,
 7. benmjöls- eller hudlimsfabrik,
 8. bryggeri, maltfabrik, spritfabrik, läskedrycksfabrik,
 9. fabrik för framställning av färdiglagad mat, rökeri,
 10. kafferosteri,
 11. fabrik för beredning eller färgning av textilier, ulltvätteri,
 12. tvättinrättning för mer än 500 kg tvättgods per dygn,
 13. garveri eller annan anläggning för skinnberedning,
 14. fabrik för framställning av baskemikalier,
 15. fabrik för framställning av gödselmedel,
 16. fabrik för framställning av plast, konstfiber, syntetiskt gummi eller plastprodukter,
 17. gummifabrik,
 18. kimröksfabrik,
 19. läkemedelsfabrik eller sero-bakteriologisk inrättning,
 20. krut- eller sprängämnesfabrik,
 21. fabrik för raffinering av oljor eller fetter,
 22. fabrik för framställning av färg, harts, fernissa eller lösningsmedel,
 23. fabrik för impregnering av papper-, plast- eller konstfibermaterial,
 24. fabrik för framställning av elektrodkoks, grafit eller grafitelektroder,
 25. fabrik för filler- eller pigmentframställning,
 26. tvättmedelsfabrik,
 27. fabrik för framställning av bekämpningsmedel,
 28. atom- eller gasturbinkraftanläggning,
 29. ångkraftanläggning eller annan anläggning för eldning med fossilt bränsle med tillförd effekt överstigande 50 MW,
 30. kol-, spalt- eller acetylengasverk,
 31. anläggning för behandling eller deponering av avfall, om den tillförda avfallsmängden överstiger 50 ton om året, eller anläggning för behandling eller central uppsamling av oljeavfall eller annat specialavfall,
 32. skrotupplag eller anläggning för skrothantering,
 33. anläggning för djurhållning med utrymme för mer än 500 slaktsvin eller 10 000 fjäderfän,
 34. anläggning för torkning av animalieproducerad gödsel,
 35. fabrik, från vilken utsläpp av gift kan komma att ske.

3 §  I fråga om åtgärd som innefattar ändring av inrättning som anges i 2 § eller ändring av användningen av sådan inrättning gäller följande.

[S2]Kan åtgärden på en gång eller efter hand medföra ökning av förorening eller ändring av förorenings sammansättning eller sättet för dess utsläppande, får den ej vidtagas utan tillstånd, om det ej är uppenbart att det kan ske utan olägenhet av betydelse från hälso- eller naturvårdssynpunkt eller med hänsyn till annat allmänt intresse.

4 §  Skall inrättning som anges i 2 § utföras eller ändras så att avloppsvattnet från inrättningen leds till avloppsanläggning som tillhör annan, får denne ej utsläppa avloppsvattnet från avloppsanläggningen utan tillstånd.

5 §  Avloppsvatten av följande slag får ej utsläppas i vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ledas till annan tillhörig avloppsanläggning utan tillstånd:

 1. avloppsvatten från tätbebyggelse med mer än 200 invånare eller från kasern, hotell, sjukhus eller därmed jämförlig inrättning, avsett för mer än 200 personer,
 2. pressaft från siloanläggning,
 3. urin från djurstall,
 4. vassle, som ej är av endast spillkaraktär,
 5. ytbehandlingsbad i metallindustri eller koncentrerat sköljvatten från sådant bad.

6 §  Har tillstånd att avleda avloppsvatten som anges i 5 § lämnats enligt gränsöverenskommelsen eller enligt tidigare gällande ordning, får avloppsvatten icke utan tillstånd utsläppas till större mängd, av annan art eller sammansättning eller på annat sätt än som tidigare har bestämts, om det ej är uppenbart att det kan ske utan olägenhet av betydelse från hälso- eller naturvårdssynpunkt eller med hänsyn till annat allmänt intresse.

7 §  Fast avfall eller annat fast ämne från mark, byggnad eller anläggning får ej utsläppas i vattendrag, sjö eller annat vattenområde utan tillstånd, om det ej är uppenbart att det kan ske utan olägenhet av betydelse från hälso- eller naturvårdssynpunkt eller med hänsyn till annat allmänt intresse. Vad som har sagts nu äger motsvarande tillämpning i fråga om uppläggande av fast ämne så att vattenområde kan förorenas.

8 §  I den mån tillståndsplikt enligt 2-7 §§ icke föreligger skall gälla föreskriven anmälningsplikt enligt bestämmelserna i den stat där verksamheten skall bedrivas.

9 §  Prövings- eller anmälningsskyldighet föreligger icke beträffande åtgärd vartill tillstånd lämnats eller varom anmälan eller ansökan gjorts enligt tidigare gällande ordning.

Ändringar

Kungörelse (1971:1019) om tillämpning av stadgan om prövnings- och anmälningsskyldighet för verksamhet som avses i kap. 6 art. 3 i gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland

Ändring, SFS 2010:1098

Omfattning
upph.