Upphävd författning

Dumpningskungörelse (1971:1156)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
SFS 1971:1156 i lydelse enligt SFS 1991:554
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens naturvårdsverk medger undantag enligt 3 § första stycket lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten efter samråd med fiskeriverket. Sådant medgivande skall avse visst slag och viss mängd av avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen. Förordning (1991:554).

2 §  Naturvårdsverket meddelar föreskrifter angående ansökan om medgivande till dumpning.

3 §  Naturvårdsverket utövar i samråd med generaltullstyrelsen och kustbevakningen den centrala tillsynen över efterlevnaden av lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten och med stöd av lagen meddelade villkor och föreskrifter. Länsstyrelsen utövar i samverkan med lokala tullmyndigheter och kustbevakningen fortlöpande tillsyn inom länet. Förordning (1988:472).

4 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten meddelas av naturvårdsverket efter samråd med generaltullstyrelsen och kustbevakningen. Förordning (1988:472).

Ändringar

Dumpningskungörelse (1971:1156)

Förordning (1988:472) om ändring i dumpningskungörelsen (1971:1156)

  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:554) om ändring i dumpningskungörelsen (1971:1156)

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1998:902

Omfattning
upph.