Upphävd författning

Lag (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1971-12-17
Ändring införd
SFS 1971:1154 i lydelse enligt SFS 1998:376
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon får inte avfall dumpas vare sig som fast ämne, vätska eller gas. Dumpning får inte heller ske från svenskt fartyg eller luftfartyg i det fria havet. Avfall som är avsett att dumpas i det fria havet får inte föras ut ur landet eller ur den ekonomiska zonen.

[S2]Vad som sägs i första stycket om dumpning gäller också i fråga om förbränning av avfall. Lag (1993:578).

3 §  Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan medge undantag från 1 §, om dumpning kan ske utan olägenhet från miljö skyddssynpunkt. Medgivande kan förenas med villkor.

[S2]Uppkommer genom dumpning olägenhet som ej förutsågs när medgivandet gavs, får den myndighet som lämnat medgivandet meddela föreskrift för att avhjälpa olägenheten.

[S3]Åsidosättes villkor eller föreskrift eller kan olägenhet som avses i andra stycket ej avhjälpas, får medgivandet återkallas. Lag (1975:735).

4 §  Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade villkor och föreskrifter utövas av myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Tillsynsmyndighet har rätt att efter anfordran erhålla de upplys ningar och handlingar som behövs för tillsynen.

[S3]För tillsynen äger myndigheten tillträde till transportmedel, lokal eller område som användes i samband med dumpning och rätt att där göra undersökning. Lag (1975:735).

5 §  Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. bryter mot 1 §,
 2. åsidosätter villkor eller föreskrift som meddelats med stöd av 3 §.

[S2]För försök till brott mot 1 § dömes till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken.

6 §  Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt 4 § andra stycket,
 2. lämnar oriktig uppgift i fall som avses i 4 § andra stycket, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

7 §  Om brott som enligt denna lag har begåtts utanför svenskt inre vatten på ett fartyg som är registrerat i en främmande stat finns särskilda bestämmelser i lagen (1996:517) om begränsning av tillämpningen av svensk lag vad gäller vissa brott begångna på utländska fartyg. Lag (1996:524).

8 §  Utbyte av brott som avses i 5 § skall förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt.

[S2]Egendom som använts såsom hjälpmedel vid brott som avses i 5 § får förklaras förverkad, om det är påkallat till förebyggande av brott eller eljest särskilda skäl föreligger. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

9 §  Har någon begått gärning som avses i 5 §, får kronofogdemyndigheten meddela särskild handräckning för att åstadkomma rättelse. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

[S2]Berörs allmänna intressen, får ansökan om handräckning göras av den myndighet som ärendet angår.

[S3]Det åligger polismyndighet att lämna den handräckning som behövs för utövande av tillsyn enligt denna lag. Lag (1991:865).

10 §  Den som begått ett brott mot denna lag döms vid svensk domstol, även om 2 kap.2 eller 3 §brottsbalken inte är tillämplig. Har brottet förövats i Sveriges ekonomiska zon, får åtal väckas vid den tingsrätt vars domkrets är närmast den plats där brottet förövades. Lag (1992:1141).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

Ändring, SFS 1972:277

Ändring, SFS 1975:735

Lag (1976:8) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

Förordning (1976:572) om ikraftträdande av lagen (1976:8) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

  Omfattning
  ikrafttr. av 1976:8

Lag (1980:212) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

Lag (1980:425) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

Lag (1981:862) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

Lag (1991:865) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:126
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1991:878

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:865

Lag (1992:1141) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:54, Bet. 1992/93:UU10
  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 10 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:578) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:382, Prop. 1992/93:237, Bet. 1992/93:JoU26
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1996:524) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:271, Prop. 1995/96:140, Bet. 1995/96:UU17
  Omfattning
  ny 7 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1998:376) om ändring i lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten

Förarbeten
Rskr. 1997/98:226, Prop. 1997/98:101, Bet. 1997/98:JuU17
Omfattning
ny 11 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 1998:811

Omfattning
upph.