Upphävd författning

Kungörelse (1971:1252) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malaysia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, m. m.

Departement
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1971-12-10
Ändring införd
SFS 1971:1252 i lydelse enligt SFS 1986:673
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna finns inte med här.
Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370) och 20 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, funnit gott förordna,
/k/ dels /-k/ att ett mellan Sverige och Malaysia den 21 november 1970 ingånget avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter jämte ett till avtalet fogat protokoll, vilkas innehåll framgår av bilaga 1 till denna kungörelse, skall lända till efterrättelse för Sveriges del,
/k/ dels /-k/ att vid tillämpningen av avtalet och protokollet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till kungelsen som bilaga 2. (Jämför 1974:770 ö.b.).

Ändringar

Kungörelse (1971:1252) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malaysia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, m.m.

Förordning (1977:763) om ändring i kungörelsen (1971:1252) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malaysia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande in komstskatter, m.m.

    Omfattning
    ändr. bil.

Förordning (1986:673) om ändring i kungörelsen (1971:1252) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Malaysia för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, m.m.

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1986-09-01

Ändring, SFS 1995:542

    Omfattning
    upph.