Kungörelse (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1971-05-07
Ändring införd
SFS 1971:130
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilagor finns inte med här.
Kungl. Maj:t har, med stöd av 72 § 3 mom. kommunalskattelagen (1928:370), 20 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 20 § 3 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, funnit gott förordna att ett den 8 februari 1971 av Sverige och Sovjetunionen undertecknat protokoll, vars lydelse framgår av bilaga till denna kungörelse, angående ömsesidig befrielse av luftfartsföretag och deras anställda från erläggande av skatter, upprättat i anslutning till överenskommelsen mellan Sverige och Sovjetunionen rörande luftfartsförbindelser den 31 mars 1956, skall lända till efterrättelse för Sveriges del. (Jämför 1974:770 ö.b. och 1974:859 ö.b.)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda

Ändring, SFS 1995:1339

  Övergångsbestämmelse

  Författningen skall dock fortfarande tillämpas
  1. på inkomst som förvärvas före den 1 januari året efter det då lagen träder i kraft, samt
  2. beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid taxeringen året efter det då lagen trädde i kraft eller vid tidigare års taxering.
  Omfattning
  upph. såvitt avser Ukraina

Ändring, SFS 1997:919

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  2. Denna lag skall tillämpas
   1. beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller krediteras den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare, och
   2. beträffande andra skatter, på beskattningsår som börjar den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare.
  3. Följande författningar skall inte längre tillämpas såvitt avser förhållandet mellan Sverige och Kazakstan, nämligen
   • lagen (1982:708) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sovjetunionen,
   • kungörelsen (1971:130) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag och deras anställda,
   • kungörelsen (1973:563) om tillämpning av protokoll mellan Sverige och Sovjetunionen angående ömsesidig skattebefrielse för sjöfartsföretag.
  De angivna författningarna skall dock fortfarande tillämpas
  1. beträffande källskatter, på inkomst som betalas eller krediteras före den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft,
  2. beträffande andra skatter på inkomst, på beskattningsår som börjar före den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft, samt
  3. beträffande skatt på förmögenhet, på skatt som påförs vid taxeringen året efter det år då lagen träder i kraft eller vid tidigare års taxering.
  Omfattning
  upph. såvitt avser Kazakstan