Lag (1971:139) om försöksverksamhet i fråga om ordningen för vissa kyrkliga förrättningar

Departement
Civildepartementet KY
Utfärdad
1971-05-07
Ändring införd
SFS 1971:139 i lydelse enligt SFS 1979:994
Tidsbegränsad
1985-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Utan hinder av vad som eljest gäller får under tiden till och med den 31 december 1984 dop, konfirmation, vigsel och jordfästning försöksvis förrättas enligt ordning som avviker från den som föreskrives i kyrkohandboken. Lag (1979:994).

2 §  Försöksverksamheten får samtidigt bedrivas i högst tio församlingar i varje stift.

3 §  Fråga om försöksverksamhet prövas av domkapitlet.

[S2]Försöksverksamhet får anordnas endast om kyrkorådet i församlingen medger det. Fråga om sådant medgivande avgöres efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker.

[S3]I fråga om dop, vigsel och jordfästning skall tjänsteförrättande präst, innan avvikelse sker från kyrkohandboken, förvissa sig om att den som begär förrättningen samtycker därtill.

4 §  Försöksverksamheten bedrives under domkapitlets ledning och tillsyn.

Ändringar

Lag (1971:139) om försöksverksamhet i fråga om ordningen för vissa kyrkliga förrättningar

Ändring, SFS 1975:1189

Lag (1979:994) om ändring i lagen (1971:139) om försöks- verksamhet i fråga om ordningen för vissa kyrkliga förrättningar

Förarbeten
Prop. 1979/80:12
Omfattning
ändr. 1 §