Upphävd författning

Förordning (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1971-06-18
Ändring införd
SFS 1971:704 i lydelse enligt SFS 1991:672
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Länsstyrelsen skall förklara lämpligt antal personer behöriga att hålla arrendesyn (synemän).

2 §  Syneman skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig och inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Han skall vara förtrogen med arrende- och jordbruksförhållandena i länet. Förordning (1991:672).

3 §  Innan någon förklaras behörig att hålla syn, skall länsstyrelsen inhämta yttrande från myndigheter och organisationer som kan antagas ha kännedom om hans lämplighet som syneman.

4 §  Förklaring som avses i 1 § skall avse en tid av tre år. Syneman får dock efter utgången av denna tid avsluta syn som har påbörjats dessförinnan. Förordning (1991:672).

5 §  Om någon som förklarats behörig enligt 1 § upphör att vara svensk medborgare eller får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller om han bedöms vara olämplig som syneman, skall länsstyrelsen förklara att han inte längre är behörig att hålla syn.

[S2]Länsstyrelsen kan förordna att beslut enligt första stycket skall gälla omedelbart. Förordning (1988:1340).

6 §  Länsstyrelsen skall föra förteckning över dem som har förklarats behöriga att hålla syn. I förteckningen skall anges den tid som bestämts för varje syneman.

[S2]Beslut som avses i 5 § skall omedelbart införas i förteckningen. Länsstyrelsen får kungöra beslutet på lämpligt sätt. Förordning (1977:898).

7 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos statens jordbruksverk. Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:672).

Ändringar

Förordning (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken

Förordning (1977:898) om ändring i kungörelsen (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken

  Omfattning
  ändr. 6 §

Förordning (1988:1340) om ändring i kungörelsen (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 2, 5 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:672) om ändring i förordningen (1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken

Förarbeten
Prop. 1987/88:138
Omfattning
ändr. 2, 4, 7 §§
Ikraftträder
1991-07-01

Ändring, SFS 2009:28

Omfattning
upph.