Upphävd författning

Förordning (1971:959) med instruktion för länsvägnämnderna

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1971-12-10
Ändring införd
SFS 1971:959
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Länsvägnämnd skall biträda länsstyrelsen vid handläggningen av frågor enligt väglagen (1971:948) och av andra frågor av väsentlig betydelse för länets vägväsende.

[S2]Länsvägnämnd har att avge yttranden till länsstyrelsen samt i övrigt fullgöra vad enligt lag eller annan författning ankommer på nämnden. Nämnden får även göra framställningar till länsstyrelsen i vägfrågor. Förordning (1982:690).

2 §  Bestämmelser om länsvägnämndens sammansättning och om val av ledamöter och suppleanter finns i 9 a § väglagen (1971:948). I Malmöhus län väljer landstinget fem och kommunfullmäktige i Malmö kommun två ledamöter. I Göteborgs och Bohus län väljer landstinget tre och kommunfullmäktige i Göteborgs kommun fyra ledamöter.

[S2]Endast den får vara ledamot eller suppleant som är bosatt inom länet. Ledamöterna och suppleanterna bör väljas bland personer som har intresse för och insikt i väg-, trafik- och transportfrågor. Den som är anställd vid statens vägverk eller länsstyrelsen får ej vara ledamot eller suppleant. Förordning (1982:690).

3 §  Val av ledamöter eller suppleanter skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter i landstinget eller kommunfullmäktige som motsvarar den kvot, vilken erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m. m.

[S2]Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även den ordning bestämmas i vilken de skall kallas till tjänstgöring. Förordning (1982:690).

4 § har upphävts genom förordning (1982:690).

5 §  Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av tre år, räknat från och med den 1 januari året efter det, då val i hela riket till landsting och kommunfullmäktige har ägt rum.

[S2]Om en ledamot eller suppleant upphör att vara behörig, förfaller uppdraget omedelbart.

[S3]Om en ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänstgöringstiden, inträder en suppleant, enligt den ordning mellan suppleanterna som har bestämts vid valet, i ledamotens ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Om en ledamot eller suppleant som inte har utsetts vid proportionellt val avgår, utses en ny ledamot eller suppleant för återstoden av tjänstgöringstiden. Förordning (1982:690).

6 §  Länsvägnämnd utser inom sig ordförande och vice ordförande att tjänstgöra den tid för vilken de blivit utsedda till ledamöter.

[S2]Sedan val av ledamöter i länsvägnämnd ägt rum, förordnar länsstyrelsen en av ledamöterna att kalla till det första sammanträdet med länsvägnämnden och att där föra ordet intill dess nämnden utsett ordförande.

7 §  Om val av ledamöter och suppleanter i länsvägnämnd samt om val av ordförande och vice ordförande skall länsstyrelsen underrättas utan dröjsmål. Därvid skall uppges de valdas namn och postadress. Länsstyrelsen skall föra förteckning över de valda. Förordning (1977:873).

8 §  Länsvägnämndens ordförande planlägger och leder arbetet i nämnden. Ordföranden ombesörjer nämndens skriftväxling och mottager till nämnden ställda handlingar.

9 §  Länsvägnämnd sammanträder på plats och tid som ordföranden bestämmer och när länsstyrelsen påkallar det.

[S2]Suppleant som ej kallas till tjänstgöring vid sammanträde skall erhålla underrättelse om sammanträdet. Han får närvara och deltaga i överläggningarna med ej i besluten.

10 §  Länsvägnämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

[S2]Beslut som inte innebär att ett ärende enligt 1 § slutligt avgörs får fattas av ordföranden eller vice ordföranden ensam. Förordning (1986:1076).

11 §  Om skyldighet för vägdirektören eller annan tjänsteman vid vägförvaltningen att närvara vid sammanträde med länsvägnämnden finns särskilda bestämmelser.

12 §  Vid länsvägnämndens sammanträden förs protokoll. Förordning (1986:1076).

Ändringar

Förordning (1971:959) med instruktion för länsvägnämnderna

Förordning (1977:873) om ändring i instruktionen (1971:959) för länsvägnämnderna

  Omfattning
  ändr. 7 §

Förordning (1982:690) om ändring i instruktionen (1971:959) för länsvägnämnderna

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 1-3, 5 §§

Förordning (1986:1076) om ändring i instruktionen (1971:959) för länsvägnämnderna

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 10, 12 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1991:59) om upphävande av förord- ningen (1971:959) med instruk- tion för länsvägnämnderna

  Omfattning
  upph.