Kungörelse (1972:17) om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1972-01-21
Ändring införd
SFS 1972:17 i lydelse enligt SFS 2008:1178
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Kvarglömt eller förlorat föremål som tages till vara ombord på luftfartyg, vilket i förvärvssyfte användes för befordran av passagerare eller gods, skall överlämnas till det befordrande flygföretaget. Tages kvarglömt eller förlorat föremål till vara på annan plats inom civil flygplats eller inom civil flygstation på militär flygplats och kan föremålet med rimlig säkerhet hänföras till flygföretag som trafikerar flygplatsen eller flygstationen, skall föremålet överlämnas till detta flygföretag. I annat fall skall föremålet överlämnas till flygplatsförvaltningen. Överlämnat föremål skall förvaras för ägarens räkning.

[S2]Upphittaren har ej rätt till hittelön.

2 §  Resgods som icke avhämtas men med rimlig säkerhet kan hänföras till flygföretag som trafikerar flygplatsen eller flygstationen skall tagas om hand av detta företag. Annat resgods som icke avhämtas skall tagas om hand av flygplatsförvaltningen. Omhändertaget resgods skall förvaras för ägarens räkning.

3 §  Tillslutna effekter som förvaras enligt 1 eller 2 § får vid behov öppnas av flygföretagets eller flygplatsförvaltningens personal i vittnes närvaro.

4 §  Är ägare till föremål eller resgods som förvaras enligt 1 eller 2 § känd, skall den som förvarar föremålet eller godset begära besked av ägaren om de åtgärder som skall vidtagas med föremålet eller godset.

[S2]Den som förvarar föremålet eller godset är berättigad till skälig ersättning för kostnad på grund av förvaring och åtgärd som vidtagits enligt besked av ägaren.

5 §  Blir ägare till kvarglömt eller förlorat föremål eller till resgods som icke avhämtas ej känd inom tre månader från det föremålet överlämnades eller godset omhändertogs eller lämnar känd ägare ej inom en månad från det han mottagit underrättelse om omhändertagandet besked om åtgärd som utan olägenhet kan utföras eller måste ägaren på annan grund anses ha uppgivit sin rätt, tillfaller föremålet eller godset den som förvarar det.

6 §  Den som förvarar föremål eller resgods får genast sälja eller skaffa bort detta, om det är utsatt för snar förstöring, om dess tillstånd i annat fall ger anledning till försäljning eller bortskaffande eller om kostnaden för dess vård icke står i rimligt förhållande till värdet.

[S2]Försäljning skall ske på offentlig auktion eller, om sådan ej lämpligen kan äga rum, på annat betryggande sätt. Om det är möjligt, skall ägaren i god tid underrättas om tid och plats för försäljningen. Köpeskillingen skall, efter avdrag av kostnad för befordring, förvaring och försäljning av föremålet eller godset, tillställas ägaren, om det kan ske. Understiger köpeskillingen vad den som förvarat föremålet eller godset får tillgodoräkna sig, är ägaren skyldig att betala skillnaden.

7 §  Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna kungörelse. Förordning (2008:1178).

Ändringar

Kungörelse (1972:17) om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.

Förordning (2004:1104) om ändring i kungörelsen (1972:17) om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:1178) om ändring i kungörelsen (1972:17) om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2009-01-01