Upphävd författning

Kungörelse (1972:476) om kupongskatt för person med hemvist i Österrike, m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1972-09-08
Ändring införd
SFS 1972:476
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagor finns inte med här.
Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att en överenskommelse om nedsättning av skatter på utdelning och ränta, som den 14 mars och den 17 april 1972 träffats enligt artiklarna 10 och 10 A i avtalet den 14 maj 1959 mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet i avtalets genom protokoll den 6 april 1970 ändrade lydelse, skall lända till efterrättelse för Sveriges del beträffande utdelning från svenskt aktiebolag och svensk ekonomisk förening som blivit tillgänglig för lyftning efter utgången av år 1970 och i övrigt i fråga om utdelning och ränta som förvärvats efter utgången av år 1969. Överenskommelsens lydelse framgår av bilaga till denna kungörelse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Kungörelse (1972:476) om kupongskatt för person med hemvist i Österrike, m.m.

Ändring, SFS 1993:136

    Övergångsbestämmelse

    Den upphävda kungörelsen skall dock tillsammans med den genom lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike upphävda kungörelsen (1970:769) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet fortfarande tillämpas på beskattningsår som börjar före den 1 januari 1994.
    Omfattning
    upph.